Sức Khỏe

Quyết định số 408/QĐ-TTG

Tải về

Quyết định số 408/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
———–

Số: 408/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương
về vệ sinh an toàn thực phẩm
———————–

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 79/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ quy định hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm trên cơ sở Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm đã được thành lập theo Quyết định số 48/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo) là tổ chức tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, kiểm tra việc thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

1. Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về những chủ trương, cơ chế, chính sách, giải pháp trong quản lý Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm.

2. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp hoạt động giữa các Bộ, ngành, các địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc xử lý những vấn đề liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm. Trường hợp công tác vệ sinh an toàn thực phẩm có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân trên diện rộng, kịp thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ biện pháp xử lý.

3. Giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ đạo về vệ sinh an toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

4. Báo cáo định kỳ 6 tháng về tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Quyền hạn của Ban Chỉ đạo

1. Lập Tổ công tác giúp Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

2. Mời lãnh đạo các Bộ, ngành, chính quyền địa phương và đại diện cơ quan, tổ chức khác liên quan tham dự các cuộc họp, các buổi làm việc của Ban Chỉ đạo.

3. Yêu cầu các Bộ, ngành, chính quyền địa phương và cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Điều 4. Thành viên Ban Chỉ đạo

1. Trưởng ban: Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân.

2. Phó Trưởng ban thường trực: Bộ trưởng Bộ Y tế.

3. Phó Trưởng ban: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Ủy viên thường trực: Thứ trưởng Bộ Y tế.

5. Các ủy viên:

– Thứ trưởng Bộ Công thương;

– Thứ trưởng Bộ Tài chính;

– Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

– Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an;

– Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

– Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;

– Đại diện lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam;

– Đại diện lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam;

– Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam;

– Đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Điều 5. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo

Bộ Y tế là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo theo quy định tại Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành.

Điều 6. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách Nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí thường xuyên của Bộ Y tế.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 48/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các thành viên Ban Chỉ đạo, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
– HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính QG;
– Ngân hàng Chính sách Xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Thành viên Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP;
– VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: Văn thư, KGVX (5b).
THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button