Giáo Dục

Skills 2 Unit 10 lớp 6 Our houses in the future


Soạn giải SGK tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Skills 2 nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 chương trình mới theo từng Unit năm 2020 – 2021 do website.com sưu tầm và đăng tải. Soạn tiếng Anh Unit 10 lớp 6 Our houses in the future Skills 2 bao gồm gợi ý đáp án các phần bài tập tiếng Anh phần 1 – 5 trang 45 SGK tiếng Anh 6 mới Unit 10 Our houses in the future.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, sts will be able to:

– get their the details or ideas of their future house

2. Objectives:

– Vocabulary: related to the topic “Our houses in the future”

– Grammar: Will structure and Might structure

II. Soạn giải Skills 2 tiếng Anh Unit 10 lớp 6 Our houses in the future

Listening

1. Listen to Nick and Linda talking about their dream houses. Which house would each prefer? Write their names under the correct pictures. Nghe Nick và Linda nói về ngôi nhà mơ ước của họ. Họ thích ngôi nhà nào? Viết tên của họ bên dưới bức hình đúng.

Bài nghe

Đáp án

Linda: Picture 3 (villa by the sea, with a swimming pool and a garden)

Nick: Picture 2 (apartment in the city)

2. Listen to the conversation again. What is important to Nick? What is important to Linda? Tick (√ )the columns. Nghe lại bài đàm thoại. Điều gì quan trọng đối với Nick? Điều gi gì quan trọng đôi với Linda?

Bài nghe

Đáp án

Linda: 3; 4; 5; 7;

Nick: 1; 2; 6;

Nội dung bài nghe

Nick: Can you tell me about your dream house, Linda?

Linda: Well, my dream home is a big villa near the coast with a great view of the sea. It has a swimming pool, and it has a garden too.

Nick: What kind of garden?

Linda: A flower garden, you know. And my dream house will be a quiet one. You see, no noise.

Nick: My dream house is completely different.

Linda: Really? What is it like?

Nick: It’s an apartment in the city. And it has a super cable TV so I can watch films from other planets.

Linda: Oh, that sounds great!

Nick: And I don’t need a yard or a garden. In front of the house I want it to have a nice park view, and at the back, I want it to have a great city view.

Linda: That sounds interesting too. But I think it’ll be. . .

Writing

3. Work in pairs. Discuss the following ideas about your dream house. Làm việc theo cặp. Thảo luận những ý kiến về ngôi nhà trong mơ của em.

Hướng dẫn dịch

1 – Nó là loại nhà nào?

2 – Nó nằm ở đâu?

3 – Nó trông như thế nào?

4 – Cái gì bao quanh nó?

5 – Nó có thiết bị gì?

4. Now fill in the table about your dream house. Bây giờ điền vào bảng về ngôi nhà mơ ước của em.

Gợi ý

Type of house hi-tech house
Location by the sea
Number of rooms 20
Surroundings trees, flowers, swimming pool,
Things in the house and what they will/might do for you

a smart TV , a smart car, high-tech robot

– the smart TV will help me surf the Internet, send and receive my email, order food from the supermarket and contact my friends on other planets

– High-tech robot will clean the floors, cook the meals, wash the clothes, water the flowers and feed the dogs and cats

5. Use the information in 4 to write about your dream house. Sử dụng thông tin trong phần 4 để viết về ngôi nhà mơ ước của em.

Gợi ý

My dream house is hi tech house by the sea with white sands and blue water surroundings. There will have 20 large rooms and I will plant many green trees, colorful flowers in the garden . In each rooms, it will have a smart TV and high-tech robot. The super smart TV will help me surf the Internet, send and receive my email, order food from the supermarket and contact my friends on other planets. High-tech robot will clean the floors, cook the meals, wash the clothes, water the flowers and feed the dogs and cats.

Xem thêm: Write about your dream house

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Our houses in the future Skills 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,…. được cập nhật liên tục trên website.com.

Bên cạnh việc tương tác với website qua fanpage website.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 – 8 – 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button