Giáo Dục

Skills Unit 8 lớp 10 New ways to learn


Tài liệu Soạn Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 10 Unit 8 Skills dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 10 chương trình mới theo từng Unit năm 2020 – 2021 do website.com sưu tầm và đăng tải. Soạn Skills unit 8 lớp 10 New ways to learn gồm gợi ý đáp án, hướng dẫn dịch và file nghe mp3 bài tập tiếng Anh có trong trang 29 – 32 SGK tiếng Anh 10 mới.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, sts will be able to:

+ Write about the advantages and disadvantages of electronic devices as learning tools.

+ Develop the writing skills in general. Build up vocabulary supported for writing.

+ Talk about electronic devices used among children in the USA.

2. Objectives:

– Topic: New ways to learn

II. Soạn giải Skills tiếng Anh Unit 8 lớp 10 New ways to learn

Reading

1. Look at the pictures. What are the students doing? What do you think you are going to read about? Nhìn vào bức hình. Những học sinh đang làm gì? Em nghĩ gì khi đọc về nó

Đáp án

– Students are using smartphones/phones and tablets to study English and look up information in the classroom.

– I think we are going to read about electronic devices that help us learn English.

2. Match each of the words or phrases with its meaning. Nối mỗi từ hoặc cụm từ với ý nghĩa của nó.

Đáp án

1 – c; 2 – d; 3 – a; 4 – e; 5 – f; 6 – b;

3. Quickly read the text. Choose the best title for it. Đọc nhanh bài đọc. Chọn tựa đề hay nhất cho nó.

Đáp án

B. New ways to learn English

4. Read the text again. Answer the following questions. Đọc bài văn lần nữa. Trả lời những câu hỏi sau.

Đáp án

1. We can download them on mobile devices and study anywhere.

2. We can see words on the screen and hear them spoken.

3. We can choose to practice with native English speakers of different accents and general.

4. They can use them to record real-life English speeches, lessons, songs or English language films from television or Internet.

5. Because it will make learning English easier, faster, more effective and more enjoyable.

Hướng dẫn dịch

Trong thời đại công nghệ, bạn có thể tận dụng những ứng dụng mới mà rất hữu ích để học tiếng Anh.

Một cách để tải những bài học số miễn phí và đặt chúng trong ứng dụng đa phương tiện hoặc những thiết bị di động tương tự. Sau đó bạn có thể lắng nghe và học ở bất kỳ đâu bởi vì những thiết bị này có thể mang đi.

Nhiều thiết bị có những ứng dụng mà sử dụng công nghệ nhận dạng giọng nói. Công nghệ này có phép sử dụng từ điển điện tử ở dạng nói. Bạn có thể thấy những chữ trên màn hình và nghe chúng được phát (nói) ra. Những thiết bị khác có thể có những danh sách chữ, bài tập, bài kiểm tra và trò chơi.

Cũng có những phần mềm mà có thể giúp cải thiện phát âm của bạn. Bạn có thể chọn thực hành với những người nói tiếng Anh bản địa khác nhau. Vài phần mềm học tiếng Anh có sự lựa chọn giọng và giới tính của người nói. Phần mềm này có thể được dùng với những loại ứng dựng đa phương tiện khác nhau.

Nhiều thiết bị di động điện tử có thể hoạt động như một máy ghi âm hoặc máy chụp hình. Chúng có thể được dùng đế ghi âm bài nói tiếng Anh trong đời thực, bài học, bài hát hoặc phim tiếng Anh từ tivi hoặc Internet. Đây cũng là cách hay để học tiếng Anh bởi vì những bài ghi âm này có thể được dùng đi dùng lại.

Công nghệ mới mở ra những cách học mới. Chọn một thiết bị mà phù hợp với cách học của bạn. Điều này sẽ làm cho việc học tiếng Anh dễ dàng hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn và vui hơn.

5. Discuss in pairs / groups. Thảo luận theo cặp/ nhóm.

How can school students use personal electronic devices to learn English? Những học sinh trong trường sứ dụng những thiết bị điện tử cá nhân đồ học tiếng Anh như thế nào?

Gợi ý

I have an old mobile phone. I use it for communication only. Some of my classmate have more modern smartphones and laptops. So they use these devices to record materials, look up new words, download and store digital lessons and practice. The devices help them improve their pronunciation and vocabulary.

Speaking 

1. Look at some arguments in favour of using electronic devices in learning. Match arguments 1-4 with explanations a-d.Nhìn vào vài tranh luận về việc sử dụng thiết bị điộn tử để học tập. Nối những tranh luận 1-4 với phần giải thích a – d.

Đáp án

1 – d; 2 – b; 3 – c; 4 – a

2. Work in pairs. Read the arguments and explanations in again. Decide on the two most effective ways of using electronic devices. Explain why. Làm theo cặp. Đọc lại những tranh luận và giải thích trong phần 1. Quyết định hai cách hiệu quả nhất để sử dụng thiết bị điện tử. Giải thích tại sao.

Gợi ý

The two most effective ways of using electronics are typing and preparing the lesson because students can change anything in their writing and teachers can prepare the lessons and grade, papers.

Hai cách sử dụng điện tử hữu ích nhất là đánh máy và chuẩn bị bài học bởi vì học sinh có thể thay đổi bất kỳ cái gì trong bài viết và giáo viên có thể chuẩn bị bài học và chấm bài.

3. Work in pairs. Discuss how useful electronic devices are in learning, using the arguments in 1. Làm theo cặp. Thảo luận xem những thiết bị điện tử hữu ích như thê nào trong việc học, sử dụng tranh luận trong phần 1.

Gợi ý

A: I think electronics make school life easier and more enjoyable.

B: Yeah. Since the students don’t have to bring a lot of books in the packet and submit the homework online, everything become better.

C: The teachers find it easier to manage their teaching and class tasks using electronic devices.

4. Work in groups. Answer the following questions. Note down your partners’answers and report them to the class. Làm theo nhóm. Trả lời những câu hỏi sau. Ghi chú câu trả lời của bạn em và báo cáo cho lớp.

Gợi ý

I have a small laptop and I often bring it to school. I use e-book contained inside laptop instead of textbook. I use laptop to search information during the lecture or listen to music in the breaktime.

Listening

1. Look at the pictures and read the caption below these pictures. What are the students doing? What do you think you are going to listen about? Nhìn vào hình và đọc chú giải bên dưới hình. Những học sinh đang làm gì? Em nghĩ mình sẽ nghe gì?

Đáp án

The students are using computers for studying.

2. Listen to a teacher giving instructions on how to use online English language materials. Decide if the statements are true (T) or false (F). Nghe giáo viên đưa ra hướng dẫn về cách sử dụng bài học tiếng Anh trực tuyến. Quyết định các câu đúng (T) hay sai (F).

Bài nghe

Đáp án

1 – F; 2 – T; 3 – T; 4 – F; 5 – T;

3. Listen again and complete the following sentences by writing no more than three words. Nghe lại và hoàn thành những câu sau bằng cách viết không hơn 3 từ.

Bài nghe

Đáp án

1. easily and effectively

2. access and take

3. learning vocabulary

4. native speakers

5. chance of success

Nội dung bài nghe

Well, I guess sometimes you may feel disappointed by your bad grades and get tired of things like books, blackboards, cassettes and CD players.

No worries. I’ll show you how to learn English easily and effectively just with your fingertips. Have you heard of Triple ‘E’? It means Easy Effective English.

How can learning English be easy but effective? The secret is so simple: use electronic devices to access and take advantage of online English language materials.

There are many good websites on the Internet. All you need to do is type some key words and click on the search engine button. Instantly, you see hundreds of webpage on the screen and open the ones you like.

Many sites offer exciting lessons, activities and quizzes for English learners of all ages and levels. There are pictures, games and explanations, which arc useful for learning vocabulary and grammar.

Do you want to improve your listening, speaking and pronunciation? Practise online with native speakers. Choose the sites where you can record your own voice and listen to yourself. Everything is so fast and convenient. Just one click away.

Obviously, technology has made learning English easy and efficient and increased your chance of success.

4. Work in groups. Ask and answer the question. Làm theo nhóm. Hỏi và trả lời những câu hỏi.

What do you think of studying English with modern technology? Explain your opinion. Bạn nghĩ gì về việc học tiếng Anh với công nghệ hiện đại? Giải thích ý kiến của bạn.

Gợi ý

A: I am learning English using mordern electronic devices. I think it is very useful and I want to share with you all.

B: Why? I think the traditional way is still good.

A: Since I went to work I haven’t have enough time to go to the English class. I can still work while studying English as I joined an online course on Internet. I can learn everytime and everywhere. It is much more flexible.

Writing

1. Look at the pictures of people using electronic devices. Think about one advantage and one disadvantage of using these devices in the classroom. Write them down and exchange your ideas with your partner. Nhìn vào những hình ảnh về người mà sử dụng thiêt bị điện tử. Nghĩ về một thuận lợi và một bất lợi về việc dùng thiết bị này trong lớp học. Viêt chúng ra và trao đổi ý kiên với bạn bè.

Gợi ý

Using computer help us learn lessons effectively with explanation, sounds and pictures. But using computer for a long time will harm our health, especially your eyes and your bones.

2. Read the following sentences about some advantages and disadvantages of using electronic devices in learning. Write A if it is an advantage or D if it is a disadvantage. Do you have a different opinion? Tell your partner. Đọc những câu sau vể vài thuận lợi và bất lợi của việc sử dụng thiết bị điện tử trong học tập.Viết A nếu là thuận lợi, viết D nếu là bất lợi. Bạn có ý kiến khác không? Hãy nói với bạn em.

Đáp án

1. D; 2. A; 3. D; 4. A; 5. D; 6. A

3. Read the following text about the disadvantages of using electronic devices in class. Underline the words / phrases the writer uses to link the ideas in 2 together. Đọc bài văn sau về những bất lợi của việc sử dụng thiết bị điện tử trong lớp học. Gạch dưới những từ/cụm từ mà tác giả sử dụng để liên kết những ý trong mục 2 cùng nhau.

Các từ liên kết: First of all (Đầu tiên), Second (thứ hai), Last but not least (cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng), In conclusion (kết luận)

4. Read the sentences in 2 again. Use them to write a short text about the advantages of using electronic devices in learning. Đọc các câu trong mục 2 lần nữa. Sử dụng chúng để viết một bài văn ngắn vé thuận lợi của sử dụng thiết bị điện tử trong việc học.

* Xem thêm: Write a short text about the advantages of using electronic devices in learning

Gợi ý

I strongly support the use of personal electronic devices in learning because I see a lot of advantages.

First of all, they can be used for both research and study purpose. Students can use the— to download and store information and textbooks. This can help them save learning time and make their backpacks lighter.

Secondly, students can study better with modern technology because there are many useful learning applications on smartphones, laptop, tablets and other media players such as dictionary, spelling, translation, pronunciation and other apps.

Last but not least, mobile devices can help students communicate with each other or relax by listening to music and playing games when they are bored or tired of studying.

In conclusion, personal electronic devices bring more good than harm to students. I suggest: that teachers allow and encourage the use of these devices in learning both inside and outside of class.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 10 Unit 8 New ways to learn Skills. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 10 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 10, Đề thi học kì 1 lớp 10, Đề thi học kì 2 lớp 10, Bài tập Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit trực tuyến,…. được cập nhật liên tục trên website.com.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập lớp 10 THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu đầy đủ các môn học mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button