Giáo Dục

Think of three typical characteristics of the Vietnamese people and examples to support each of them


Hướng dẫn giải SGK tiếng Anh lớp 10 Unit 7 Cultural Diversity Skills Writing bao gồm gợi ý đáp án các phần bài tập ôn luyện kỹ năng viết giúp các em lên dàn ý & cách viết đoạn văn tiếng Anh ngắn về những tính cách đặc trưng của con người Việt Nam bằng tiếng Anh hiệu quả.

3. Work in groups. Think of three typical characteristics of the Vietnamese people and examples to support each of them. Then write a short text of 150-180 words about these characteristics, using the outline in 2. Làm theo nhóm. Nghĩ về 3 tính cách điển hình của người Việt Nam. Cho ví để hỗ trợ mỗi tính cách. Viết một bài văn ngắn 150 -180 từ về chúng, sử dụng dàn bài phần 2.

Write a paragraph about three typical characteristics of the Vietnamese people – Bài viết số 1

There are some characteristics shared by most Vietnamese. Firstly, Vietnamese people are hard working. They always put a lot of effort in doing their job. Secondly, they are economical people. They often save money by sending them into the bank and use it for important purposes. Finally, they are kind and friendly people. They are always willing to help anyone. These features are believed to be part of the Vietnamese character.

Hướng dẫn dịch

Bài viết gần đây

Có một vài tính cách mà người Việt nào cũng có. Đầu tiên, người Việt rất chăm chỉ. Họ luôn nỗ lực hết sức để làm tốt công việc của mình. Thứ hai, họ là những người tiết kiệm. họ thường gửi tiền vào ngân hàng và sử dụng cho những mục đích quan trọng. Cuối cùng, họ là những người tốt bụng và thân thiện. Họ luôn sẵn long giúp đỡ bất cứ ai. Đây là những tính cách được cho là một phần tính cách của người Việt.

Bài 3 Writing tiếng Anh lớp 10 Unit 7 Cultural Diversity – Bài viết số 2

In my opinion, there are 3 typical characteristics of the Vietnamese people.

First, it’s saving money. They usually save money from their young age and until their old age. Nowadays, in the city, this view seems to change but those in countryside still share this point. The second outstanding feature is they live modestly and always work hard. In the past, they live mainly on farming, they wake up early in the morning and work all long day on the farm till the end of afternoon. They also don’t demand too much for their life, which you can be seen when seeing their houses and their customs. Until these modern days, they still have this habit. Besides, Vietnamese are actually friendly and hospitable people. Their hospitality is shown clearly in the way they greet and treat their friends and visitors. Either pre-arranged or unexpected, you always can receive a warm welcome by Vietnamese people because this is a part of their traditional culture.

Despite going through many ups and downs, basically, Vietnamese have still kept traditional values in their lifestyle reflected in the relationship of family and friends.

Dịch:

Theo tôi, có 3 đặc trưng điển hình của người Việt Nam.

Thứ nhất, đó là tiết kiệm tiền. Họ thường tiết kiệm tiền từ khi còn trẻ và cho đến tuổi già. Ngày nay, trong thành phố, quan điểm này dường như thay đổi nhưng những người ở nông thôn vẫn còn chia sẻ điểm này. Tính năng nổi bật thứ hai là họ sống khiêm tốn và luôn luôn làm việc chăm chỉ. Trong quá khứ, họ sống chủ yếu bằng nghề nông, họ thức dậy sớm và làm việc cả ngày dài trên đồng cho đến cuối buổi chiều. Họ không yêu cầu quá nhiều, điều này bạn có thể thấy qua nhà cửa và trang phục của họ. Cho đến những ngày nay, họ vẫn có thói quen này. Người Việt Nam thực sự thân thiện và hiếu khách. Sự hiếu khách của họ được thể hiện rõ ràng trong cách họ chào đón và đối xử với bạn bè và khách viếng thăm của họ. Hoặc sắp đặt trước hoặc bất ngờ, bạn luôn có thể nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người Việt Nam bởi vì đây là một phần của văn hoá truyền thống của họ.

Mặc dù trải qua nhiều thăng trầm, về cơ bản, người Việt Nam vẫn giữ những giá trị truyền thống trong lối sống của họ phản ánh trong mối quan hệ của gia đình và bạn bè.

Viết đoạn văn về con người Việt Nam bằng tiếng Anh – Bài viết số 3

There are some characteristics shared by most Vietnamese people. The first characteristic is saving money. Vietnamese people is very saving, they save money from young to old. Some people work all their life just for their offspring after that. The second characteristic is Follow the crowd. They will follow the idea of many people even if it’s wrong. Seems silly? But it’s right. This happens on social networks a lot. For example, when there are some the phenomenon of grinding out in the life, Vietnamese people will listen to the majority, maybe it’s wrong they still believe until there has any evidence. The third characteristic is love football: People tend to celebrate whenever Vietnamese football team wins. They were so excited to hear the news of the win. When Vietnam team won, they pour into the street to celebrate. These features are believed to be part of the Vietnamese character.

Bài dịch

Có một số đặc điểm được hầu hết người Việt Nam chia sẻ. Đặc điểm đầu tiên là tiết kiệm tiền. Người Việt Nam rất tiết kiệm, từ trẻ đến già đều tiết kiệm. Một số người làm việc cả đời chỉ vì con cháu sau này. Đặc điểm thứ hai là Đi theo đám đông. Họ sẽ làm theo ý tưởng của nhiều người ngay cả khi nó sai. Có vẻ ngớ ngẩn? Nhưng nó đúng. Điều này xảy ra trên mạng xã hội rất nhiều. Ví dụ, khi có hiện tượng mài giũa nào đó trong cuộc sống, người Việt sẽ nghe theo số đông, có thể sai họ vẫn tin cho đến khi có bằng chứng. Đặc điểm thứ ba là yêu bóng đá: Mọi người có xu hướng ăn mừng mỗi khi đội tuyển Việt Nam chiến thắng. Họ rất vui mừng khi nghe tin chiến thắng. Khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng, họ đổ ra đường ăn mừng. Những đặc điểm này được cho là một phần của tính cách Việt Nam.

Write a paragraph about Vietnamese woman characteristic – Bài viết số 4

A typical Vietnamese woman is hard-working, skillful, and devoted to her family. The most prominent characteristic of most women in Viet Nam is that they work really hard. In fact, in addition to the eight working hours at a job, they still spend at least four to five hours on different household chores. Moreover, a typical Vietnamese woman is also known for her many skills. She can cook tasty meals and decorate the house. A visit to the family in Viet Nam will be a good chance to experience how good she is at all these tasks. Finally, she is really devoted to her family. Her biggest concerns are always about family matters like jobs, hobbies, and health of her family members. That is why the majority of Vietnamese women immediately rush home after work to be with their children and take care of them and the other people in the family. In short, these characteristics are typical of the majority of Vietnamese women.

Lời dịch

Người phụ nữ Việt Nam điển hình cần cù, đảm đang, hết lòng vì gia đình. Đặc điểm nổi bật nhất của hầu hết phụ nữ Việt Nam là họ làm việc rất chăm chỉ. Trên thực tế, ngoài tám giờ làm việc tại một công việc, họ vẫn dành ít nhất bốn đến năm giờ cho các công việc gia đình khác nhau. Hơn nữa, một người phụ nữ Việt Nam điển hình còn được biết đến với nhiều tài lẻ. Cô ấy có thể nấu những bữa ăn ngon và trang trí nhà cửa. Một chuyến thăm gia đình tại Việt Nam sẽ là một cơ hội tốt để trải nghiệm xem cô ấy giỏi như thế nào trong tất cả những công việc này. Cuối cùng, cô ấy thực sự hết lòng vì gia đình. Mối quan tâm lớn nhất của cô ấy luôn là về những vấn đề gia đình như công việc, sở thích, sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Đó là lý do tại sao đa số phụ nữ Việt Nam ngay lập tức chạy về nhà sau giờ làm việc để ở bên con cái, chăm sóc họ và những người khác trong gia đình. Tóm lại, những đặc điểm này là đặc trưng của đại đa số phụ nữ Việt Nam.

Trên đây là Writing tiếng Anh lớp 10 Unit 7 Cultural Diversity. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 10 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 10, Đề thi học kì 1 lớp 10, Đề thi học kì 2 lớp 10, Bài tập Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit trực tuyến,…. được cập nhật liên tục trên website.com.

Để chuẩn bị tốt cho năm học 2020 – 2021 sắp tới, mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu học tập lớp 10 để tham khảo thêm nhiều tài liệu các môn học khác nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button