Sức Khỏe

Thông tư 32/2015/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Sở Y tế

Tải về Bản in

Thông tư 32/2015/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc Sở Y tế

Thông tư 32/2015/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương có hiệu lực ngày 02/12/2015, theo đó phải đáp ứng các yêu cầu về phẩm chất chính trị, tiêu chuẩn đạo đức lối sống, hiểu biết, năng lực và kinh nghiệm công tác, cũng như trình độ theo tiêu chuẩn cụ thể.

Thông tư 43/2015/TT-BCA quy định thăm gặp, liên lạc với học sinh trường giáo dưỡng

Nghị định quy định thi hành Luật Cư trú số 31/2014/NĐ-CP

Luật công an nhân dân số 73/2014/QH13

BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 32/2015/TT-BYT Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2015

THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Căn cứ Luật cán bộ, công chức năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định 93/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 08 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chương 1

TIÊU CHUẨN CHUNG

Điều 1. Tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị

1. Có tinh thần yêu nước, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; thực hiện tốt, có ý thức và trách nhiệm đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

2. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và dân tộc.

Điều 2. Tiêu chuẩn về đạo đức, lối sống

1. Gương mẫu về đạo đức, lối sống; thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị; có khả năng tập hợp quần chúng, đoàn kết nội bộ.

2. Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với đồng nghiệp và nhân dân, tôn trọng đồng nghiệp, được đồng nghiệp tín nhiệm.

3. Có tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và có lòng say mê học hỏi, nghiên cứu, sáng tạo, năng động để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4. Thực hiện tốt văn hóa công sở, có ý thức tổ chức kỷ luật cao giữ gìn trật tự kỷ cương hành chính.

Điều 3. Tiêu chuẩn về hiểu biết

1. Nắm vững lý luận chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

2. Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực y tế và các lĩnh vực liên quan để vận động vào công tác quản lý, chỉ đạo ngành y tế ở địa phương.

3. Có trình độ chuyên môn, hiểu biết chuyên sâu về nghiệp vụ quản lý và có kinh nghiệm trong tổ chức, điều hành hoạt động y tế ở địa phương.

4. Nắm bắt được tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, đất nước, các nước trong khu vực và trên thế giới.

Chương II

TIÊU CHUẨN CỤ THỂ

Điều 4. Tiêu chuẩn về năng lực và kinh nghiệm công tác

1. Giám đốc Sở Y tế

a) Có năng lực lãnh đạo, quản lý, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác y tế ở địa phương và có năng lực quản lý về tài chính, nhân lực, cơ sở hạ tầng;

b) Có năng lực dự báo, tư duy chiến lược, định hướng phát triển và tổng kết thực tiễn;

c) Có năng lực tham mưu, xây dựng chính sách, pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển y tế ở địa phương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

d) Có khả năng nghiên cứu, chủ trì các đề án, đề tài, đề xuất các sáng kiến, giải pháp, phương pháp quản lý và thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và Bộ Y tế về công tác y tế vào điều kiện thực tiễn của địa phương;

đ) Có năng lực tổ chức, điều hành các hoạt động của ngành y tế; phối hợp với các cấp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao;

e) Có thời gian từ 02 năm trở lên đảm nhiệm chức vụ Phó giám đốc Sở Y tế hoặc Giám đốc, Phó Giám đốc đơn vị sự nghiệp y tế công lập tuyến trung ương, tuyến tỉnh hoặc là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, hoặc Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải đáp ứng tiêu chuẩn trình độ chuyên môn về y tế.

Điều 5. Về trình độ

1. Giám đốc Sở Y tế

a) Có trình độ chuyên môn sau đại học về y, dược, y tế công cộng, quản lý y tế; ưu tiên người tốt nghiệp đại học chuyên ngành y;

b) Đang giữ ngạch chuyên viên chính hoặc các ngạch tương đương trở lên;

c) Tốt nghiệp các khóa đào tạo, bồi dưỡng chương trình lý luận chính trị cao cấp, chương trình quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp; có chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng về quản lý y tế dành cho lãnh đạo Sở Y tế;

d) Sử dụng được ít nhất một ngoại ngữ thông dụng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc trình độ trung cấp bậc 3 trở lên; đối với những tỉnh có đa số đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống thì có thể thay bằng tiếng dân tộc thiểu số;

đ) Có trình độ tin học văn phòng để áp dụng tin học trong công tác quản lý, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ.

2. Phó Giám đốc Sở Y tế

a) Có trình độ chuyên môn sau đại học một trong các chuyên ngành y, dược hoặc chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực công tác đảm nhiệm;

b) Đang giữ ngạch chuyên viên chính hoặc các ngạch tương đương trở lên;

c) Tốt nghiệp các khóa đào tạo, bồi dưỡng chương trình lý luận chính trị cao cấp, quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên chính trở lên; có chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng về quản lý y tế dành cho lãnh đạo Sở Y tế hoặc chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ dân số – kế hoạch hóa gia đình đối với Phó Giám đốc Sở Y tế phụ trách dân số – kế hoạch hóa gia đình;

d) Sử dụng được ít nhất một ngoại ngữ thông dụng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc trình độ sơ cấp bậc 3 trở lên; đối với những tỉnh có đa số đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống thì có thể thay bằng tiếng dân tộc thiểu số;

đ) Có trình độ tin học văn phòng để áp dụng tin học trong công tác quản lý, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ.

Điều 6. Các tiêu chuẩn khác

1. Có đủ sức khỏe để làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ được giao.

2. Tuổi bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ Giám đốc, Phó giám đốc Sở Y tế không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ.

3. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 12 năm 2015.

2. Quyết định số 587 BYT/QĐ ngày 23 tháng 7 năm 1994 của Bộ trưởng Bộ Y tế về tiêu chuẩn nghiệp vụ của Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Điều 8. Trách nhiệm thi hành

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Y tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

 • Văn phòng Chính phủ;
 • Bộ Nội vụ;
 • Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
 • HĐND, UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
 • Sở Y tế tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
 • Phòng Công báo (Văn phòng Chính phủ);
 • Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
 • Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
 • Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
 • Các Vụ, Tổng Cục, Cục, Văn phòng, Thanh tra Bộ Y tế;
 • Lưu: VT, TCCB (05b), PC.

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Kim Tiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button