Sức Khỏe

Thông tư liên tịch về kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia y tế 2012-2015 số 117/2015/TTLT-BTC-BYT

Tải về Bản in

Kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia y tế 2012-2015

Thông tư liên tịch về kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia y tế 2012-2015 số 117/2015/TTLT-BTC-BYT cụ thể là sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư liên tịch số 113/2013/TTLT-BTC-BYT của Bộ Tài Chính, Bộ Y Tế quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia y tế giai đoạn 2012-2015.

Thông tư liên tịch quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT

Nghị định hướng dẫn thi hành luật bảo hiểm y tế số 70/2015/NĐ-CP

Thông tư hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế số 41/2014/TTLT-BYT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH – BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 117/2015/TTLT-BTC-BYT Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2015

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 113/2013/TTLT-BTC-BYT NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH, BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA Y TẾ GIAI ĐOẠN 2012-2015

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 2406/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2011 phê duyệt Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015 và số 1208/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2012 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế giai đoạn 2012-2015;

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 113/2013/TTLT-BTC-BYT ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính, Bộ Y tế quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế giai đoạn 2012-2015 (sau đây gọi là Thông tư liên tịch số 113/2013/TTLT-BTC-BYT).

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm a, Khoản 2, Điều 4 của Thông tư liên tịch số 113/2013/TTLT-BTC-BYT như sau:

“a) Chi hỗ trợ cán bộ y tế cho trẻ dưới 1 tuổi uống hoặc tiêm vắc xin đủ 8 liều theo quy định:

– Đối với xã đặc biệt khó khăn: 24.000 đồng/trẻ uống hoặc tiêm vắc xin đủ liều (tương đương 3.000 đồng/trẻ/lần uống hoặc tiêm vắc xin).

– Đối với các xã còn lại: 12.000 đồng/trẻ uống hoặc tiêm vắc xin đủ liều (tương đương 1.500 đồng/trẻ/lần uống hoặc tiêm vắc xin).”

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2015.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính, Bộ Y tế để nghiên cứu giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Xuyên

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG

Trương Chí Trung

Nơi nhận:

 • Ban Bí thư TW Đảng;
 • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
 • Văn phòng Tổng Bí thư;
 • Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
 • Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước;
 • Văn phòng Chính phủ (Vụ Khoa giáo văn xã);
 • Kiểm toán Nhà nước;
 • Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 • Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
 • HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 • Sở Tài chính, Sở Y tế, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc trung ương;
 • Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật – Bộ Tư pháp;
 • Công báo;
 • Cổng TTĐT: Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Y tế;
 • Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Bộ Y tế;
 • Lưu VT: BTC, BYT (600 bản)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button