Giáo Dục

Tiếng Anh 10 Unit 6: Project


Tài liệu Soạn tiếng Anh lớp 10 mới Unit 6 phần Project nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 10 chương trình mới theo lesson trên website.com. Kết thúc Unit 6 tiếng Anh 10 mới, lesson Project của Unit 6 – Gender Equality hướng dẫn các em học sinh lớp 10 cách thực hiện một cuộc khảo sát cũng như luyện tập kỹ năng thuyết trình (presentation skill), liên quan đến chủ đề Bình đẳng giới đã học trong unit này.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims

By the end of the lesson, Ss will be able to:

– Use some key words of the same topic and the passive voice with modals.

2. Objectives

– Vocabulary: Revise vocabulary related to the topic “Gender Equality”.

– Grammar: the passive voice, modal verbs

– Skills: Presentation skill

II. Nội dung soạn Project Unit 6 Gender Equality

Do a survey. Find out…

Làm một khảo sát. Tìm ra…

1. how many boys and girls there are in your class and your school;

2. how many class monitors are boys and how many are girls in your school;

3. how many form teachers are male and how many are female in your school;

4. how many teachers of literature are male and how many are female in your school;

5. how many teachers of mathematics are male and how many are female in your school.

Hướng dẫn dịch câu hỏi:

1. bao nhiêu nam và nữ trong lớp bạn và trong trường bạn;

2. bao nhiêu lớp trưởng là nam và bao nhiêu lớp trưởng là nữ trong trường bạn;

3. bao nhiêu giáo viên chủ nhiệm là nam và bao nhiêu giáo viên chủ nhiệm là nữ trong trường;

4. bao nhiêu giáo viên văn là nam và bao nhiêu giáo viên văn là nữ trong trường bạn;

5. bao nhiêu giáo viên toán là nam và bao nhiêu giáo viên toán là nữ trong trường bạn;

Gợi ý:

Các em học sinh tự làm khảo sát và trả lời các câu hỏi trên.

2. Compare your findings with your partners. Present the final results with your comments to the class. (So sánh khám phá của em với bạn em. Trình bày tất cả những kết quả cuối cùng với bình luận cho lớp.)

Gợi ý:

Hey gúy, I have done a survey in the topic of “Gender Equality” and what I have found out may surprise all of you here.

Firstly, the number of girls in our class is higher than that of boys. Secondly, in our school, the girls are 50 more than boys. Besides, the number of girl monitors triple the number of boy-monitor because most of the teachers think that girls will be more careful than boys. Moreover, most of the form teachers are female, there are only 3 male form teachers. Finally, all literature teachers are female while all our mathematics teachers are male.

To summarize, in our school, the female gender seems to be more prominent than male gender though in some certain subjects, men are better than women.

Thanks for listening.

Hướng dẫn dịch:

Chào mọi người, mình mới thực hiện một cuộc khảo sát nhỏ về bình đẳng giới và những gì mình khám phá được có thể sẽ khiến các cậu bất ngờ.

Trước hết, số nữ trong lớp ta nhiều hơn số nam. Thứ hai, trong trường, thì số nữ nhiều hơn số nam là 50 người. Bên cạnh đó, số lớp trưởng là nữ gấp ba số lớp trưởng là nam vì hầu hết giáo viên nghĩ là con gái cẩn thận hơn con trai. Hơn thế nữa, hầu hết giáo viên chủ nhiệm là nữ giới, chỉ có 3 giáo viên chủ nhiệm là nam giới. Cuối cùng Mọi giáo viên văn là nữ trong khi đó mọi giáo viên toán là nam.

Nói tóm lại, ở trường chúng ta thì giới tính nữ giường như có ưu thế hơn so với giới tính nam mặc dù ở một số môn học nhất định.

Cảm ơn các cậu đã lắng nghe.

Trên đây là Soạn Project trang 15 Unit 6 SGK tiếng Anh 10 mới. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 10 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 10, Đề thi học kì 1 lớp 10, Đề thi học kì 2 lớp 10, Bài tập Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit trực tuyến,…. được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button