Giáo Dục

Trắc nghiệm Hình học 10 bài 3


Trắc nghiệm Hình học 10

Trắc nghiệm Hình học 10 bài 3 với các câu hỏi, bài tập trắc nghiệm Toán được website sưu tầm và biên soạn kỹ lưỡng, bám sát nội dung lý thuyết bài học đồng thời kết hợp kiến thức mở rộng nâng cao, hỗ trợ quá trình dạy và học đạt kết quả cao.

Trắc nghiệm Hình học 10 bài 3

Trắc nghiệm Hình học 10 bài 2

Trắc nghiệm Hình học 10 bài 4

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 bài 3: Tích của vectơ với một số

Câu 1: Cho vectơ underset{a}{rightarrow} có |underset{a}{rightarrow}| = 2. Tìm số thực x sao cho vectơ xunderset{a}{rightarrow} có độ dài bằng 1 và cùng hướng với underset{a}{rightarrow}

A. x = 1

B. x = 2

C. x = 1/2

D. x = -1/2

Câu 2: Cho vectơ underset{a}{rightarrow}, underset{b}{rightarrow} và các số thực m, n, k. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Từ đẳng thức munderset{a}{rightarrow} = nunderset{a}{rightarrow} suy ra m = n

B. Từ đẳng thức kunderset{a}{rightarrow} = kunderset{b}{rightarrow} luôn suy ra underset{a}{rightarrow} = underset{b}{rightarrow}

C. Từ đẳng thức kunderset{a}{rightarrow} = kunderset{b}{rightarrow} luôn suy ra k = 0

D. Từ đẳng thức munderset{a}{rightarrow} = nunderset{a}{rightarrow}underset{a}{rightarrow}0→ suy ra m = n

Câu 3: Cho ba điểm A, B, C phân biệt sao cho underset{AB}{rightarrow} = kunderset{AC}{rightarrow}. Biết rằng B nằm giữa A và C. Giá trị k thỏa mãn điều kiện nào sau đây?

A. k < 0

B. k = 1

C. 0 < k < 1

D. k > 1

Câu 4: Cho ba ABC với các trung tuyến AM, BN, CP. Khẳng định nào sau đây sai?

Trắc nghiệm Hình học 10

Câu 5: Cho tam giác ABC. Gọi M là điểm trên cạnh BC sao cho MB = 2MC. Khi đó khẳng định nào sau đây là đúng? 5A

Trắc nghiệm Hình học 10

Câu 6: Các tam giác ABC và A’B’C’ có trọng tâm lần lượt là G và G’. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Trắc nghiệm Hình học 10

Câu 7: Cho tứ giác ABCD; X là trọng tâm của tam giác BCD, G là trọng tâm tứ giác ABCD. Khẳng định nào sau đây đúng?

Trắc nghiệm Hình học 10

Câu 8: Cho tam giác ABC và đường thẳng d. Vị trí của điểm M trên d sao cho

Trắc nghiệm Hình học 10

có giá trị nhỏ nhất là:

A. Hình chiếu vuông góc của A trên d

B. Hình chiếu vuông góc của B trên d

C. Hình chiếu vuông góc của C trên d

D. Hình chiếu vuông góc của G trên d, với G là trọng tâm tam giác ABC

Câu 9: Tam giác ABC có trọng tâm G, độ dài các cạnh BC, CA, AB lần lượt là a, b, c. Khi đó ABC là tam giác đều nếu có điều kiện nào sau đây?

Trắc nghiệm Hình học 10

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Toán 10

1-C

2-D

3-C

4-D

5-A

6-C

7-B

8-D

9-A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button