Giáo Dục

Trắc nghiệm Hình học 10 bài 4


Trắc nghiệm Hình học 10

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo tài liệu Trắc nghiệm Hình học 10 bài 4, với các bài tập vận dụng được xây dựng trên lý thuyết trọng tâm bài học, hỗ trợ quá trình củng cố bài học và ôn luyện nâng cao môn Toán lớp 10.

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 bài 4: Hệ trục tọa độ

Câu 1: Vectơ nào sau đây cùng phương với vectơ underset{u}{rightarrow}(-3; 7)

Trắc nghiệm Hình học 10

Câu 2: Vectơ nào sau đây cùng hướng với vectơ underset{u}{rightarrow}(-3; 7)

Trắc nghiệm Hình học 10

Câu 3: Cho hai điểm A(2; -1), B(3; 0), điểm nào sau đây thẳng hàng với A, B?

Trắc nghiệm Hình học 10

Câu 4: Trên mặt phẳng tọa độ cho hai điểm A, B. M là điểm chia đoạn AB theo tỉ số

k ≠ 1 (tức là frac{overline{MA} }{overline{MB} } = k)

Tọa độ của điểm M là:

Trắc nghiệm Hình học 10

Câu 5: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC. M, N, P lần lượt là trung điểm cách cạnh BC, CA, AB. Biết M(1; 2); N(3; – 5); P(5; 7). Tọa độ đỉnh A là:

A. A(7; 9)

B. A(– 2; 0)

C. A(7; – 2)

D. A(7; 0)

Câu 6: Cho underset{u}{rightarrow} =(1/2;-5), underset{v}{rightarrow}(m;4). Hai vectơ underset{u}{rightarrow}underset{v}{rightarrow} cùng phương khi m bằng:

A. 1/2

B. 5/2

C. 2/5

D. 2

Câu 7: Cho ba điểm M(2; 2), N( – 4; – 4), P(5; 5). Khẳng định nào sau đây đúng?

A. M nằm giữa N và P

B. N nằm giữa M và P

C. P nằm giữa M và N

D. M, N, P không thẳng hàng

Câu 8: Vectơ nào trong các vectơ sau đây cùng hướng với vectơ underset{u}{rightarrow}(4; -5)?

Trắc nghiệm Hình học 10

Câu 9: Trong các vectơ sau đây, có bao nhiêu cặp vectơ không cùng phương?

Trắc nghiệm Hình học 10

A. Có 2 cặp

B. Có 3 cặp

C. Có 4 cặp

D. Có 5 cặp

Câu 10: Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Điểm đối xứng của A(–2; 1) qua gốc tọa độ O là (1; –2)

B. Điểm đối xứng của A(–2; 1) qua trục tung là (2; 1)

C. Điểm đối xứng của A(–2; 1) qua trục hoành là (–2; –1)

D. Điểm đối xứng của A(–2; 1) qua đường phân giác của góc xOy là (1; –2)

Câu 11: Cho các điểm M(m; -2), N(1; 4), P(2; 3). Giá trị của m để M, N, P thẳng hàng là:

A. m = – 7

B. m = – 5

C. m = 7

D. m = 5

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Toán 10

1-B

2-D

3-B

4-D

5-D

6-C

7-A

8-D

9-C

10-D

11-C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button