Giáo Dục

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 12: Liên kết ion – Tinh thể ion


Bài tập trắc nghiệm Hóa 10 Bài 12: Liên kết ion – Tinh thể ion

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 12: Liên kết ion – Tinh thể ion được website.com đăng tải. Trắc nghiệm Hóa học lớp 10 này là câu hỏi trắc nghiệm Hóa học theo từng bài trong SGK, giúp các bạn tự ôn tập kiến thức môn Hóa hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 11: Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 10 chương 2 học kì 1

Câu 1: Liên kết ion được tạo thành giữa

A. Hai nguyên tử kim loại

B. Hai nguyên tử phi kim.

C. Một nguyên tử kim loại mạnh và một nguyên tử phi kim mạnh.

D. Một nguyên tử kim loại yếu và một nguyên tử phi kim yếu.

Câu 2: Trong tinh thể NaCl, nguyên tố Na và Cl ở dạng ion và có sô electron lần lượt là

A. 10 và 18 B. 12 và 16 C. 10 và 10 D. 11 và 17

Câu 3: Phân tử nào sau đây có liên kết phân cực nhất?

A. F2O B. Cl2O C. ClF D. O2

Câu 4: Liên kết trong phân tử chất nào sau đây mang nhiều tính chất của liên kết ion nhất?

A. LiCl B. NaCl C. KCl D. CsCl

Câu 5: Các chất trong dãy nào sau đây đều có liên kết ion?

A. KBr, CS2, MgS

B. KBr, MgO, K2O

C. H2O, K2O, CO2

D. CH4, HBr, CO2

Câu 6: Hợp chất trong phân tử có liên kết ion là

A. HCl B. NH3 C. H2O D. NH4Cl

Câu 7: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron 1s22s22p63s23p64s1, nguyên tử của nguyên tố Y có cấu hình electron 1s22s22p5. Liên kết hóa học giữa nguyên tử X và nguyên tử Y thuộc loại liên kết

A. Kim loại. B. Cộng hóa trị. C. Ion. D. Cho – nhận.

Câu 8: X, Y là những nguyên tố có điện tích hạt nhân lần lượt là 9, 19.

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử X, Y và liên kết trong hợp chất tạo thành từ X và Y là

A. 2s22p5, 4s1 và liên kết cộng hóa trị.

B. 2s22p3, 3s23p1và liên kết cộng hóa trị.

C. 3s23p1, 4s1 và liên kết ion.

D. 2s22p1, 4s1 và liên kết ion.

Đáp án trắc nghiệm Hóa 10 Bài 12: Liên kết ion – Tinh thể ion

1. C

2. A

3. C

4. D

5. B

6. D

7. C

8. D

Câu 7:

X là K (kim loại mạnh), Y là phi kim (phi kim yếu)

Liên kết hóa học giữa X và Y là liên kết ion

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 13: Liên kết cộng hóa trị

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 15: Hóa trị và số oxi hóa

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 16: Luyện tập: Liên kết hóa học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button