Giáo Dục

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 15: Hóa trị và số oxi hóa


Bài tập trắc nghiệm Hóa 10 Bài 15: Hóa trị và số oxi hóa

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 15: Hóa trị và số oxi hóa được website.com đăng tải. Trắc nghiệm Hóa học lớp 10 này là câu hỏi trắc nghiệm Hóa học theo từng bài trong SGK, giúp các bạn tự ôn tập kiến thức môn Hóa hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 10 chương 2 học kì 1

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 12: Liên kết ion – Tinh thể ion

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 13: Liên kết cộng hóa trị

Câu 1: Trong phân tử NaCl, điện hóa trị của Na và Cl lần lượt là

A. +1 và -1

B. +1 và +1

C. -1 và -1

D. -1 và +1

Câu 2: Trong phân tử H2O2 và O2, cộng hóa trị của O lần lượt là

A. 2 và 0

B. 2 và 2

C. 1 và 0

D. 1 và 2

Câu 3: Nguyên tố R là phi kim thuộc nhóm A. Hợp chất của R với hidro là RH3. Hóa trị với số oxi hóa của R trong oxit tương úng với hóa trị cao nhất lần lượt là

A. 3 và -3

B. 5 và -5

C. 5 và +5

D. 3 và +3

Câu 4: Nguyên tố R có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2np4. Công thức hợp chất của R với H và công thức oxit tương ứng với hóa trị cao nhất của R lần lượt là

A. RH2 và RO

B. RH2 và RO2

C. RH4 và RO2

D. RH2 và RO3

Câu 5: Hóa trị với số oxi hóa của N trong phân tử HNO3 lần lượt là

A. 3 và -3

B. 5 và -5

C. 4 và +5

D. 3 và +3

Câu 6: Hóa trị và số oxi hóa của N trong phân tử NH4Cl lần lượt là

A. 4 và -3

B. 3 và +5

C. 5 và +5

D. 3 và -3

Câu 7: Dãy các chất nào dưới đây được sắp xếp theo chiều tăng dần số oxi hóa của nitơ?

A. NO, N2O, NH3, NO3

B. NH4+, N2, N2O, NO, NO2, NO3

C. NH3, N2, NO2, NO, NO3

D. NH3, NO, N2O, NO2, N2O5

Câu 8: Cho một số hợp chất: H2S, H2SO3, H2SO4, NaHS, Na2SO3, SO3, K2S, SO2. Dãy các chất trong đó lưu huỳnh có cùng số oxi hóa là

A. H2S, H2SO3, H2SO4

B. H2SO3, H2SO4, Na2SO3, SO3

C. H2SO3, H2SO4, Na2SO3, SO2

D. H2S, NaHS, K2S

Đáp án trắc nghiệm Hóa 10 Bài 15: Hóa trị và số oxi hóa

1. A

2. B

3. C

4. D

5. C

6. A

7. B

8. D

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 16: Luyện tập: Liên kết hóa học

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 17: Phản ứng oxi hóa khử

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button