Giáo Dục

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 16: Luyện tập: Liên kết hóa học


Bài tập trắc nghiệm Hóa 10 Bài 16: Luyện tập: Liên kết hóa học

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 16: Luyện tập: Liên kết hóa học được website.com đăng tải. Trắc nghiệm Hóa học lớp 10 này là câu hỏi trắc nghiệm Hóa học theo từng bài trong SGK, giúp các bạn tự ôn tập kiến thức môn Hóa hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 10 chương 2 học kì 1

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 12: Liên kết ion – Tinh thể ion

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 13: Liên kết cộng hóa trị

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 15: Hóa trị và số oxi hóa

Câu 1: Trorg phân tử CS2, số cặp electron (lớp ngoài cùng) chưa tham gia liên kết là

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 2: Trong các phân tử sau, phân tử nào có nguyên tử trung tâm không có cấu hình electron bền của khí hiếm?

A. NCl3 B. H2S C. CO2 D. PCl5

Câu 3: Liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử H2O là liên kết

A. Cộng hóa trị không phân cực

B. Hidro

C. Ion

D. Cộng hóa trị phân cực

Câu 4: Cho các chất: HBr, HI, HCl. Mức độ phân cực của liên kết hóa học trong phân tử các chất này được sắp xếp theo thứ tự giảm dần từ trái sang phải là

A. HBr, HI, HCl

B. HI, HBr, HCl

C. HCl, HBr, HI

D. HI, HCl, HBr

Câu 5: Các chất mà phân tử không phân cực là

A. H2O, CO2, CH4

B. O2, CO2, C2H2

C. NH3, Cl2, C2H4

D. HBr, C2H6, I2

Câu 6: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử Cl (Z=17), Ca (Z=20) và liên kết giữa canxi và clo trong hợp chất CaCl2 lần lượt là

A. 3s23p5, 4s1 và liên kết cộng hóa trị

B. 3s23p3, 4s2 và liên kết ion

C. 3s23p5, 4s2 và liên kết ion

D. 3s23p3, 4s1 và liên kết cộng hóa trị

Câu 7: Hai nguyên tố M và X tạo thành hợp chất có công thức là M2X. Cho biết:

Tổng số proton trong hợp chat M2X bằng 46.

Trong hạt nhân của M có n – p = 1, trong hạt nhân của X có n’ = p’.

Trong hợp chất M2X, nguyên tố X chiếm 8/47 khối lượng phân tử.

Số hạt proton trong hạt nhân nguyên tử M, X và liên kết trong hợp chất M2X lần lượt là

A. 19, 8 và liên kết cộng hóa trị

B. 19, 8 và liên kết ion

C. 15, 16 và liên kết ion

D. 15, 16 và liên kết cộng hóa trị

Câu 8: Cho các nguyên tử X, Y:

Tổng số các loại hạt cơ bản trong nguyên tử X là 34. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10.

Kí hiệu của nguyên tử Y là 919Y.

Công thức hóa học và liên kết trong hợp chất tạo thành từ X và Y là

A. XY và liên kết cộng hóa trị

B. X2Y và liên kết ion

C. XY và liên kết ion

D. XY2 và liên kết cộng hóa trị

Đáp án trắc nghiệm Hóa 10 Bài 16: Luyện tập: Liên kết hóa học

1. C

2. D

3. D

4. C

5. B

6. C

7. B

8. C

Câu 1:

Cấu tạo phân tử CS2: S = C = S

Số cặp electron chưa tham gia liên kết là 4

Câu 7:

Theo đề nM – pM = 1 và nX = pX

Phân tử khối của M2X : 2(pM + nM) + (pX + nX) = 2.2pM + 2pX + 2 = 94

X chiếm 8/47 phần khối lượng => Nguyên tử khối X=16 và M=39

=> Số proton trong X là 8 (oxi), trong M là 19 (kali)

Hợp chất K2O có liên kết ion.

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 17: Phản ứng oxi hóa khử

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 19: Luyện tập: Phản ứng oxi hóa – khử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button