Giáo Dục

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 19: Luyện tập: Phản ứng oxi hóa – khử


Bài tập trắc nghiệm Hóa 10 bài 19: Luyện tập: Phản ứng oxi hóa – khử

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 19: Luyện tập: Phản ứng oxi hóa – khử được website.com đăng tải. Trắc nghiệm Hóa học lớp 10 này là câu hỏi trắc nghiệm Hóa học theo từng bài trong SGK, giúp các bạn tự ôn tập kiến thức môn Hóa hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 15: Hóa trị và số oxi hóa

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 16: Luyện tập: Liên kết hóa học

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 17: Phản ứng oxi hóa khử

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

Câu 1: Cho phản ứng sau: Na2SO3 + KMnO4 + X → Na2SO4 + MnO2 + KOH. Chất X là

A. H2SO4 B. HCl C. NaOH D. H2O

Câu 2: Cho phản ứng sau:

NaNO2 + K2Cr2O7 + X → NaNO3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O.

Chất X là

A. Na2SO4 B. H2SO4 C. K2SO4 D. KOH

Câu 3: Cho phản ứng: M2Ox + HNO3 → M(NO3)3 + ___

Khi x nhận giá trị nào sau đây thì phản ứng trên không thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 4: Trong phản ứng oxi hóa – khử, chất bị oxi hóa là

A. Chất nhận electron.

B. Chất nhường electron.

C. Chất làm giảm số oxi hóa.

D. Chất không thay đổi số oxi hóa.

Câu 5: Phản ứng nào sau đây là phản ứng tự oxi hóa, tự khử?

A. NH4NO3→ N2O + 2H2O

B. 4Al(NO3)3→ 2Al2O3+ 12NO2 + 3O2

C. Cl2+ 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

D. 2KMnO4→ K2MnO4+ MnO2 + O2

Câu 6: Cho phương trình hóa học: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + N2O + H2O.

(Biết tỉ lệ thể tích N2O : NO =1 : 3)

Sau cân bằng phương trình hóa học trên với hệ số các chất là những số nguyên, tối giản thì hệ số của HNO3

A. 66 B. 60 C. 51 D. 63

Câu 7: Hòa tan hoàn toàn x mol CuFeS2 bằng dung dịch HNO3 đặc, nóng (dư) sinh ra y mol NO2(sản phẩm khử duy nhất của N+5). Biểu thức liên hệ giữa x và y là

A. y = 17x

B. x = 15y

C. x = 17y

D. y = 15x

Câu 8: Cho từng chất: C, Fe, BaCl2, Fe3O4, Fe2O3, FeCO3, Al2O3, H2S, HI, HCl, AgNO3, Na2SO3 lần lượt phản ứng với H2SO4 đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử là

A. 5 B. 6 C. 7 D. 9

Câu 9: Cho dãy các chất: HCl, SO2, F2, Fe2+, Al, Cl2. Số phân tử và ion trong dãy vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử là

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 10: Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu, Fe vào dung dịch HCl dư, thu được 8,96 lít khí H2 (đktc). Cũng cho m gam hỗn hợp X trên vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư, thoát ra 20,16 lít khí SO2(đktc). Giá trị của m là

A. 41,6 B. 54,4 C. 48,0 D. 46,4

Đáp án trắc nghiệm Hóa 10 Bài 19: Luyện tập: Phản ứng oxi hóa – khử

1. D

2. B

3. C

4. B

5. C

6. A

7. A

8. B

9. B

10. A

Câu 10:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O

m = 0,4 . 56 + 0,3 .64 = 41,6(g)

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 20: Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hóa khử

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 21: Khái quát về nhóm halogen

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 22: Clo

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 23: Hiđro clorua – Axit clohiđric và muối clorua

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button