Giáo Dục

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 26: Luyện tập nhóm halogen


Bài tập trắc nghiệm Hóa 10 Bài 26: Luyện tập nhóm halogen

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 26: Luyện tập nhóm halogen được website.com đăng tải. Trắc nghiệm Hóa học lớp 10 này là câu hỏi trắc nghiệm Hóa học theo từng bài trong SGK, giúp các bạn tự ôn tập kiến thức môn Hóa hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 21: Khái quát về nhóm halogen

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 22: Clo

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 23: Hiđro clorua – Axit clohiđric và muối clorua

Câu 1: Chất nào sau đây tác dụng được với H2 ngay cả khi ở trong bóng tối và ở nhiệt độ rất thấp?

A. F2 B. Cl2 C. Br2 D. I2

Câu 2: Trong phản ứng hóa học: Cl2 + Ca(OH)2 → CaOCl2 + H2O

Clo đóng vai trò

A. Chất khử.

B. Chất oxi hóa.

C. Vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử.

D. Không là chất oxi hóa, không là chất khử.

Câu 3: Dãy kim loại nào sau đây gồm các kim loại đều tác dụng được với dung dịch HCl?

A. Cu, Al, Fe

B. Zn, Ag, Fe

C. Mg, Al, Zn

D. Al, Fe, Ag

Câu 4: Cặp chất nào sau đây không tác dụng được với nhau?

A. Al và Br2

B. HF và SiO2

C. Cl2 và O2

D. F2 và H2

Câu 5: Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học?

A. Cho I2 vào dung dịch NaBr.

B. Cho Fe vào dung dịch HCl đặc, nguội.

C. Sục khí Cl2 vào dung dịch NaBr.

D. Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2.

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Bán kính nguyên tử của clo lớn hơn bán kính nguyên tử của flo.

B. Độ âm điện của brom lớn hơn độ âm điện của iot.

C. Tính axit của HF mạnh hơn tính axit của HCl.

D. Tính khử của ion I¯ mạnh hơn tính khử của ion Br¯.

Câu 7: Cho các phản ứng sau:

(a) 4HCl + PbO2 → PbCl2 + Cl2 + 2H2O

(b) HCl + NH4HCO3 → NH4Cl + CO2 + H2O

(c) 2HCl + 2HNO3 → 2NO2 + Cl2 + 2H2O

(d) 2HCl + Zn → ZnCl2 + H2

Trong các phản ứng trên, số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính khử là

A. 3 B. 4 C. 1 D. 2

Câu 8: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Clo có tính oxi hóa mạnh, oxi hóa được H2O.

B. Flo có tính oxi hóa mạnh hơn clo.

C. Trong các hợp chất, flo chỉ có xố oxi hóa -1.

D. Dung dịch HF hòa tan được SiO2.

Câu 9: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH.

(b) Cho Al tác dụng với I2 có H2O làm xúc tác.

(c) Cho MnO2 vào dung dịch HCl đặc, nóng.

(d) Cho SiO2 vào dung dịch HF.

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm có phản ứng oxi hóa – khử xảy ra là

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 10: Cho các phát biểu sau:

(a) Trong các phản ứng hóa học, flo chỉ thể hiện tính oxi hóa.

(b) Axit flohidric là axit yếu.

(c) Dung dịch NaF loãng được dung làm thuốc chống sâu răng.

(d) Trong hợp chất, các halogen (F, Cl, Br, I) đều có số oxi hóa: -1, +1, +3, +5 và +7.

(e) Tính khử của các ion halogenua tăng dần theo thứ tự F¯, Cl¯, Br¯, I¯.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A.2 B. 4 C. 3 D. 5

Câu 11: Nếu cho 1 mol mỗi chất: CaOCl2, KMnO4, K2Cr2O7, MnO2 lần lượt phản ứng với lượng dư dung dịch HCl đặc, chất tạo ra lượng khí Cl2 nhiều nhất là

A.CaOCl2 B. KMnO4 C. K2Cr2O7 D. MnO2

Câu 12: Cho 3,16 gam KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đặc (dư), sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì số mol HCl bị oxi hóa là

A. 0,05 B. 0,16 C. 0,02 D. 0,10

Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam kim loại M (có hóa trị II không đổi trong hợp chất) trong khí Cl2 dư, thu được 28,5 gam muối. Kim loại M là

A. Be B. Cu C. Ca D. Mg

Câu 14: Cho 69,6 gam mangan đioxit tác dụng hết với dung dịch axit clohidric đặc. Toàn bộ lượng khí clo sinh ra được hấp thu hết vào 500 ml dung dịch NaOH 4M, thu được 500 ml dung dịch X. Nồng độ mol của NaCl và NaOH trong dung dịch X lần lượt là

A. 1,6M và 0,8M

B. 1,6M và 1,6M

C. 3,2M và 1,6M

D. 0,8M và 0,8M

Đáp án trắc nghiệm Hóa 10 Bài 26: Luyện tập nhóm halogen

1. A

2. C

3. C

4. C

5. A

6. C

7. D

8. A

9. C

10. B

11. C

12. D

13. D

14. A

Câu 9:

Các phản ứng oxi hóa – khử là: (a), (b), (c).

Câu 10:

Các phát biểu đúng: (a), (b), (c), €.

Câu 12:

n_{KMnO_4} = 3,16/158 = 0,02 (mol)

Bảo toàn electron: nHCl (bị oxi hóa) = 5n_{KMnO_4}= 5.0,02 = 0,1 (mol)

Câu 13:

M + Cl2 to → MCl2

nM = n_{MCl_2} => 7,2/M = 28,5/(M+71) => M = 24 (Mg)

Câu 14:

n_{MO_2}=69,6/87= 0,8 (mol); nNaOH = 0,5.4 = 2 (mol)

MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

CM NaCl = 0,8/0,5 = 1,6(M); CM (NaOH dư) = (2-1,6)/0,5 = 0,8(M)

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 27: Bài thực hành số 2: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 28: Bài thực hành số 3: Tính chất hóa học của brom và iot

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 29: Oxi – Ozon

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button