Giáo Dục

Trắc nghiệm hóa học 9 bài 12


Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 12

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 12 là tài liệu tham khảo hữu ích do website biên soạn, hỗ trợ quá trình củng cố, luyện tập thành thạo các thao tác kĩ năng làm bài tập trắc nghiệm cũng như ôn luyện nâng cao kết quả học tập môn Hóa lớp 9.

 • Trắc nghiệm hóa học 9 bài 10
 • Bài tập trắc nghiệm tính chất hóa học của axit

Hóa học 9 Bài 12: Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ

Phần câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1. Dãy chất nào dưới đây không phản ứng được với H2SO4 loãng

A. NaHCO3, NaCl, BaCl2, SO2

B. CuCl2, NaOH, Na2CO3, BaO

C. Na2CO3, BaCl2, BaO, NaOH

D. SO2, CuO, NaOH, BaCl2

Câu 2. Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

MgOoverset{HCl}{rightarrow}  X → Y → Z → MgO

X, Y, Z có thể lần lượt là:

A. MgCl2, Mg(NO3)2 và Mg(OH)2

B. MgCl2, Mg(OH)2 và MgCO3

C. MgCl2, MgCO3 và Mg(OH)2

D. MgCl2, Mg(OH)2 và Mg

Câu 3. Cho 12,6 gam Na2SO3 tác dụng với H2SO4 dư. Thể tích SO2 thu được (đktc) là:

A. 1.12 lít

B. 2,24 lít

C. 4,48 lít

D. 3,36 lít

Câu 4. Có thể dùng dung dịch nào sau đây để phân biệt được 3 chất bột: CaO, CaCO3 và BaSO4

A. HCl

B. NaOH

C. KCl

D. BaCl2

Câu 5. Cho các chất: Na2CO3, NaOH, NaHCO3, H2SO4, Ca(HCO3)2, NH4Cl, CaO

A. 4

B. 3

C. 5

D. 2

Câu 6. NaOH không được tạo thành trong thí nghiệm nào sau đây?

A. Cho kim loại Na tác dụng với H2O

B. Cho oxit kim loại Na2O tác dụng với H2O

C. Cho Na2O tác dụng với dung dịch HCl

D. Cho Na2SO4 tác dụng với Ba(OH)2

Câu 7. Cho các chất: SO2, NaOH, MgCO3, CaO và HCl. Số cặp chất phản ứng được với nhau là:

A. 2

B. 4

C. 3

D. 5

Câu 8. Thí nghiệm nào dưới đây không tạo ra muối

A. Cho bột CuO tác dụng với dung dịch HCl

B. Cho Fe tác dụng với dung dịch HCl

C. Cho muối NaCl tác dụng với AgNO3

D. Cho Ag tác dụng với H2SO4 loãng

Câu 9. Biết 12 gam muối hỗn hợp 2 muối CaCO3 và CaSO4 tác dụng vừa đủ với 400ml dung dịch HCl thu được 0,672 lít khí (ở đktc). Thành phần % theo khối lượng mỗi muối có trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là:

A. 25% và 75%

B. 30% và 70%

C. 75% và 25%

D. 70% và 30%

Câu 10. Cho hỗn hợp sau: NaCl, Na2CO3 và NaOH. Để thu được muối ăn tinh khiết, từ hỗn hợp trên có thể dùng một lượng dư dung dịch chất nào sau đây?

A. BaCl2

B. HCl

C. Na2CO3

D. CaCl2

Phần đáp án câu hỏi trắc nghiệm

1C 2C 3B 4A 5A
6C 7D 8D 9A 10B

Câu 3.

nNa2SO3 = 12,6/126 = 0,1 mol

Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + H2O

0,1                                     → 0,1 mol

Dựa vào phương trình phản ứng: nSO2 = 0,1 mol => VSO2 = 2,24 lít

Câu 9.

Ở đây ta nhận thấy CaCO3 phản ứng được với HCl còn CaSO4 không phản ứng được với HCl

nCO2 = 0,03 mol

Phương trình phản ứng hóa học:

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

nCaCO3 = nCO2 = 0,03 mol

begin{array}{l}
% {m_{CaC{O_3}}} = frac{{{m_{CaC{O_3}}}}}{{{m_{hh}}}}.100% = frac{{0,03.100}}{{12}}.100% = 25% 
 = > % {m_{CaS{O_4}}} = 100% - 30% = 75% 
end{array}………………………………..

Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan:

 • Bảng hệ thống hóa các loại hợp chất vô cơ
 • Giải bài tập trang 41 SGK Hóa lớp 9: Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ

Trên đây website đã gửi tới các bạn Trắc nghiệm hóa học 9 bài 12. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà website tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button