Giáo Dục

Trắc nghiệm hóa học 9 bài 13


Trắc nghiệm hóa học 9 bài 13

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 13 là tài liệu tham khảo hữu ích do website biên soạn, hỗ trợ quá trình ôn tập, củng cố lý thuyết bài và ôn luyện nâng cao kết quả học tập môn Hóa lớp 9. Với 10 câu hỏi trắc nghiệm trong bài, hy vọng giúp các em luyện tập một cách thành thạo các dạng câu hỏi.

  • Trắc nghiệm hóa học 9 bài 12
  • Trắc nghiệm hóa học 9 bài 11

Hóa học 9 Bài 13. Luyện tập chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

Phần câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1. Dãy gồm các kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là:

A. Ag, Fe, Zn

Bài viết gần đây

B. Cu, Fe, Al

C. Ba, Cu, Zn

D. Zn, Al, Fe

Câu 2. Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

X + H2O overset{đpdd}{rightarrow} NaOH + H2 + Cl(có màng ngăn)

X ở đây là chất nào?

A. Na

B. NaCl

C. Na2O

D. NaClO

Câu 3. Nếu dẫn 0,04 mol CO2 vào 100 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M thì sau phản ứng thu được sản phẩm là:

A. BaCO3

B. Ba(HCO3)2

C. BaCO3 và Ba(HCO3)2

D. BaCO3 và Ba(OH)2

Câu 4. Dãy gồm các bazơ đều bị nhiệt phân là

A. NaOH, KOH, Mg(OH)2

B. Fe(OH)3, Mg(OH)2, Cu(OH)2

C. Ca(OH)2, Ba(OH)2, Mg(OH)2

D. LiOH, Mg(OH)2, Cu(OH)2

Câu 5. Cho các chất: CO2, NO, CaO, Al2O3, FeO, ZnO, SO3. Số chất vừa có phản ứng với dung dịch axit, vừa có phản ứng với dung dịch bazơ là

A. 4

B. 3

C. 5

D. 2

Câu 6. Chỉ dùng dung dịch HCl có thể phân biệt được các dung dịch?

A. KOH, KHCO3

B. KOH, AgNO3, Na2CO3

C. KOH, Na2CO3

D. Na2SO4, NaNO3, AgNO3

Câu 7. Cho các chất: SO2, K2O, BaCO3, Ca(OH)2, HCl và H2O. Số cặp chất phản ứng được với nhau là:

A. 6

B. 4

C. 7

D. 5

Câu 8. Loại phân đạm nào dưới đây có hàm lượng nitơ cao nhất

A. Kali nitrat

B. Amoni nitrat

C. Amoni sunfat

D. Urê

Câu 9. Cho a gam FeO tác dụng với dung dịch HCl thu được 150 ml dung dịch FeCl2 1M. Giá trị của a là

A. 10,8 gam

B. 14,4 gam

C. 21,6 gam

D. 7,2 gam

Câu 10. Cặp chất nào không thể tồn tại trong cùng một dung dịch

A. BaCl2 và Na2CO3

B. AgNO3 và KNO3

C. Ba(NO3)2 và Ca(OH)2

D. KCl và Ca(OH)2

Phần đáp án câu hỏi trắc nghiệm

1D 2B 3B 4B 5D
6B 7C 8D 9A 10A

Câu 3.

nCO2 = 0,04 mol

nBa(OH)2 = 0,02 mol

Xét tỉ lệ T = nCO2/nBa(OH)2 = 2

Phản ứng chỉ tạo ra muối axit Ba(HCO3)2

Câu 9. nFeCl2 = 0,15 mol

Phương trình phản ứng hóa học:

FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O

0,15                 0,15

nFeO = nFeCl2 = 0,15 mol => mFeO = 0,15.72 = 10,8 gam

……………………………….

Trên đây website đã đưa tới các bạn bộ tài liệu rất hữu ích Trắc nghiệm hóa học 9 bài 13. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà website tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button