Giáo Dục

Trắc nghiệm hóa học 9 bài 16


Trắc nghiệm hóa 9 bài 16: Tính chất hóa học của axit

Trắc nghiệm hóa học 9 bài 16 được website biên soạn là bài tập trắc nghiệm nằm trong nội dung bài 16 hóa 9 Tính chất hóa học của kim loại. Hy vọng với câu hỏi bài tập trắc nghiệm này sẽ giúp củng cố kiến thức sau mỗi bài học cho các bạn học sinh.

  • Trắc nghiệm hóa học 9 bài 17
  • Trắc nghiệm hóa học 9 bài 15

Hóa 9 bài 16: Tính chất hóa học của axit

Phần câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1. Dãy nào dưới đây gồm các dung dịch muối tác dụng được với kim loại Mg?

A. ZnCl2, Fe(NO3)2 và CuSO4

B. CaCl2, NaCl và Cu(NO3)2

C. CaCl2, NaNO3 và FeCl3

D. Ca(NO3)2, FeCl2 và CuSO4

Câu 2. Để làm sạch dung dịch muối Cu(NO3)2 có lẫn muối AgNO3, có thể dùng kim loại nào sau đây?

A. Mg

B. Ag

C. Cu

D. Fe

Câu 3. Dãy gồm các kim loại phản ứng được với H2SO4 loãng

A. Al, Fe và Cu

B. Al, Zn và Fe

C. Zn, Cu và Ag

D. Zn, Al và Cu

Câu 4. Dãy kim loại phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường

A. Na, Fe, K

B. Na, K, Li

C. Na, Li, Mg

D. Na, li, Fe

Câu 5. Để phân biệt 3 kim loại Fe, Mg và Al cần dùng

A. Dung dịch HCl và dung dịch NaOH

B. H2O và dung dịch HCl

C. Dung dịch NaOH và H2O

D. Dung dịch CuCl2 và H2O

Câu 6. Khi cho kim loại Mg (dư) vào dung dịch gồm 2 muối Cu(NO3)2 và AgNO3, sản phẩm thu được gồm

A. Hai kim loại và một muối

B. Hai kim loại và hai muối

C. Ba kim loại và một muối

D. Ba kim loại và hai muối

Câu 7. Kim loại có hóa trị II. Cho 8,4 gam kim loại này tác dụng hết với dung dịch HCl sinh ra 7,84 lít khí hidro (đktc). Kim loại M là:

A. Cu

B. Zn

C. Mg

D. Fe

Câu 8. Cho 4,6 gam Na tác dụng hoàn toàn với 35,6 gam nước. Nồng độ % của dung dịch tạo thành là:

A. 10%

B. 15%

C. 20%

D. 25%

Câu 9. Ngâm một đinh sắt trong 10 ml dung dịch CuSO4 1M. Khối lượng Cu thu được sau phản ứng là:

A. 0,64 gam

B. 0,32 gam

C. 1,28 gam

D. 0,48 gam

Câu 10. Để phân biệt được các dung dịch HCl, H2SO4 và Ba(OH)2 chỉ cần dùng kim loại nào sau đây?

A. K

B. Na

C. Ba

D. Cu

Phần đáp án câu hỏi trắc nghiệm

1A 2C 3B 4B 5A
6C 7C 8C 9A 10C

Câu 6.

Mg sẽ tác dụng với muối của kim loại yếu trước AgNO3, sau đó mới đến Cu(NO3)2

Mg + 2AgNO3 → Mg(NO3)2 + 2Ag

Mg + Cu(NO3)2 → Mg(NO3)2+ Cu

Sau phản ứng thu được 3 kim loại: Ag, Cu, Mg (dư) và 1 muối duy nhất Mg(NO3)2

Câu 7.

nH2 = 035 mol

PTHH: M + HCl → MCl2 + H2

Theo phương trình hóa học: nH2 = nM => MM = 8,4/0,35 = 24 (g/mol)

=> Kim loại M là Mg

Câu 8.

nNa = 4,6/23 = 0,2 mol

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

0,2 mol             0,2            0,1 mol

Khối lượng NaOH tạo thành: 0,2.40 = 8 gam

Khối lượng dung dịch thu được: 4,6 + 35,6 – 0,1.2 = 40 gam

Nồng độ % dung dịch NaOH tạo thành là: 8/40.100% = 20%

Câu 9.

nCuSO4 = 0,01 mol

Fe + CuSO4 → Cu + FeSO4

0,01                    0,01

=> mCu = 0,01.64 = 0,64 gam

……………………………………..

Trên đây website đã đưa tới các bạn bộ tài liệu rất hữu ích Trắc nghiệm hóa 9 bài 16. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà website tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button