Giáo Dục

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 31


Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 bài 31

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 31 được website biên soạn tổng hợp các dạng câu hỏi của bài 31 Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn học sinh dễ dàng luyện tập, củng cố kiến thức sau mỗi bài học. Mời các bạn tham khảo.

  • Bài tập Hóa 9 nghỉ dịch Covid-19 Tuần 22
  • Bài tập hóa 9 chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố Hóa học

Phần câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Đại lượng nào của nguyên tố hóa học biến thiên tuần hoàn:

A. Số lớp electron và số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử.

B. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử.

C. Điện tích hạt nhân và số electron của nguyên tử.

D. Nguyên tử khối.

Câu 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học được sắp xếp theo:

A. Chiều tăng dần của số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử.

B. Chiều tăng dần của điện tích hạt nhân của nguyên tử.

C. Chiều tăng dần của nguyên tử khối.

D. Chiều giảm dần của điện tích hạt nhân của nguyên tử.

Câu 3: Trong một chu kì tuần hoàn, khi đi từ trái qua phải thì:

A. Bán kính nguyên tử giảm dần

B. Năng lượng ion giảm dần

C. Ái lực điện tử giảm dần

D. Độ âm điện giảm dần

Câu 4: Một nguyên tố Y đứng liền trước nguyên tố X trong cùng một chu kì của bảng tuần hoàn. Y đứng liền trước Z trong cùng một nhóm A. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Số hiệu nguyên tử theo thứ tự tăng dần là X < Y < Z.

B. Bán kính nguyên tử theo thứ tự tang dần là Z < Y < X.

C. Hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi tang dần theo thứ tự: Z < Y < X.

D. Trong các hidroxit, tính axit tăng dần theo thứ tự: hidroxit của Z < hidroxit của Y < hidroxit của X.

Câu 5: Cho các mệnh đề sau:

(1) Độ âm điện của nguyên tử của một nguyên tố đặc trưng cho khả năng hút electron của nguyên tử đó khi hình thành liên kết hóa học

(2) Độ âm điện và tính phi kim của một nguyên tử biến thiên tỉ lệ thuận với điện tích hạt nhân nguyên tử

(3) Nguyên tử của nguyên tố có độ âm điện càng lớn, tính phi kim càng mạnh

(4) Trong một nhóm A, độ âm điện tăng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử
Số mệnh đề phát biểu đúng là:

A. 3

B. 1

C. 2

D. 4

Câu 6: Cho các phát biểu sau:

a) Trong một chu kì, bán kính nguyên tử không đổi khi điện tích hạt nhân tăng

b) Trong một chu kì, bán kính nguyên tử tăng theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân

c) Trong một nhóm, bán kính nguyên tử giảm dần theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân

d) Trong môt chu kì, bán kính nguyên tử giảm theo chiều giảm dần của điện tích hạt nhân

e) Trong một nhóm, bán kính nguyên tử tăng dần theo chiều tăng của điện tích hạt nhân

Số phát biểu đúng là:

A. 4

B. 3

C. 1

D. 2

Câu 7: Dãy nguyên tố nào sau đây được xếp theo chiều giảm dần tính kim loại?

A. Li, Na, K, Pb

B. Na, Mg, Al, Cl

C. O, S, Se, Te

D. F, Cl, Br, I

Câu 8: Nguyên tố X thuộc nhóm II trong bảng tuần hoàn. Công thức oxit cao nhất của X là

A. XO2

B. XO

C. X2O

D. X2O2

Câu 9: Hai nguyên tố X và Y cùng thuộc một chu kì và ở hai nhóm A kế tiếp nhau có tổng số proton trong hai hạt nhân nguyên tử là 25. X và Y thuộc chu kì và nhóm nào sau đây trong bảng tuần hoàn?

A. Chu kì 3 và các nhóm IIA, IIIA

B. Chu kì 2 và các nhóm IIA, IIIA

C. Chu kì 3 và các nhóm IA, IIA

D. Chu kì 2 và các nhóm IA, IIA

Câu 10: Số hiệu của nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn chính là:

A. Số thứ tự của nguyên tố đó

B. Số proton trong hạt nhân nguyên tử

C. Số đơn vị điện tích hạt nhân

D. Tất cả đều đúng

Câu 11: Các nguyên tố được xếp vào cùng một chu kì trong bảng tuần hòan thì có đặc điểm nào sau đây?

A. Có số electron lớp ngoài cùng bằng nhau

B. Có cùng số lớp electron trong nguyên tử

C. Có cùng số khối

D. Tất cả đều đúng

Câu 12: Để xác định số electron lớp ngoài cùng của một nguyên tố, ta dựa vào:

A. Số hiệu nguyên tử

B. Chu kì của nguyên tố

C. Nhóm của nguyên tố

D. Tất cả đều đúng

Câu 13: Một nguyên tố R tạo được các hợp chất bền sau: RH3, RCl3 và Na3RO4. Vậy trong bảng hệ thống tuần hoàn, nguyên tố R thuộc cùng nhóm với:

A. Đồng

B. Clo

C. Nito

C. Cacbon

Câu 14: Nguyên tố R có tổng số hạt mang điện và không mang điện là 34. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10 hạt. Kí hiệu và vị trí ucar R trong bảng tuần hoàn là:

A. Ne, chu kì 2, nhóm VIIIA

B. Na, chu kì 3, nhóm IA

C. Mg, chu kì 3, nhóm IIA

D. F, chu kì 2, nhó VIIA

Câu 15: Hai nguyên tố X và Y la hai nguyên tố ở hai nhóm A kế tiếp nhau có tổng điện tích dương bằng 23 và cùng thuộc một chu kì. X và Y là:

A. N và S

B. Si và F

C. O và P

D. Na và Mg

Câu 16: Cho các nguyên tố 8X, 11Y, 20Z và 26T. Số electron hóa trị của nguyên tử các nguyên tố tang dần theo thứ tự:

A. X < Y < Z < T.

B. T < Z < X < Y.

C. Y < Z < X < T.

D. Y < X < Z < T.

Câu 17: Vị trí của nguyên tử nguyên tố X có Z= 27 trong bảng tuần hoàn là:

A. Chu kì 4, nhóm VIIB

B. Chu kì 4, nhóm VIIIB

C. Chu kì 4,nhóm IIA

D. Chu kì 3, nhóm IIB

Câu 18: X và Y là hai nguyên tố cùng thuộc một phân nhóm chính thuộc hai chu kì kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn. Tổng số proton trong hạt nhân của hai nguyên tố bằng 58. Số hiệu nguyên tử của X và Y lần lượt là

A. 25, 33

B. 19, 39

C. 20, 38

D. 24, 34

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 9 bài 31

1B 2B 3A 4D 5C 6D 7B 8B 9A
10D 11B 12C 13C 14B 15D 16C 17B 18C

…………………….

website đã gửi tới các bạn bộ tài liệu Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 31 tới các bạn. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà website tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button