Giáo Dục

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 35


Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 35 được website biên soạn có đáp án, giúp các bạn học sinh luyện tập củng cố sau bài học Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ. Nội dung tài liệu là tất cả các dạng câu hỏi trắc nghiệm. Mời các bạn tham khảo.

Câu 1. Phân tử metan CH4 có cấu tạo

A. dạng đường thẳng

B. Hình chóp tứ diện đều

C. dạng tam giác phẳng

D. Dạng hình vuông phẳng

Xem đáp án

Đáp án C

Câu 2. Chất X có CTPT là C3H8. Trong phân tử X chỉ gồm các liên kết đơn C-C và C-H. Số liên kết trong phân tử X là:

A. 6

B. 8

C. 10

D. 12

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 3.  Số chất là đồng phân có cùng công thức phân tử C2H6O là

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

Xem đáp án

Đáp án A

Câu 4. Chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn?

A. C2H4

B. C2H2

C. C6H6

D. C2H6

Xem đáp án

Đáp án D

Câu 5. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Ứng với mỗi chất chỉ có một CTPT.

B. Mỗi chất chỉ có một CTCT.

C. Có nhiều chất khác nhau có CTPT giống nhau.

D. Một chất có thể được biểu diễn bằng nhiều CTCT khác nhau.

Xem đáp án

Đáp án A

Câu 6. Số chất đồng phân của nhau có cùng CTPT C3H8O và chỉ chứa liên kết đơn trong phân tử là

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 7. Đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam chất hữu có A thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. dA/kk = 1,58. Xác định CTPT của A?

A. C2H4O

B. C2H6O

C. C3H8O

D. C4H10O

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 8. Chất hữu cơ X có phần trăm khối lượng C, H, O lần lượt bằng 40%; 6,67%; 53,33%. Biết trong X có 2 nguyên tử oxi. Công thức phân tử của X là:

A. CH2O2

B. C2H3O2

C. C2H4O2

D. C3H6O2

Xem đáp án

Đáp án C

Câu 9. Trong hợp chất hữu cơ, giữa hai nguyên tử cacbon:

A. Có ít nhất một liên kết π

B. Có ít nhất một liên kết σ

C. Có thể có một liên kết đôi

D. Có thể có một liên kết ba

Xem đáp án

Đáp án A

Câu 10. Các phân tử hợp chất hữu cơ có thể có cấu tạo mạch cacbon là:

A. Mạch thẳng

B. Mạch vòng

C. Mạch nhánh

D. Cả 3 loại mạch trên

Xem đáp án

Đáp án D

…………………………………………..

website đã gửi tới các bạn bộ tài liệu Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 35 tới các bạn. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà website tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button