Giáo Dục

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 42


Câu hỏi Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 42 Luyện tập chương 4

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 42 được website biên soạn là các câu hỏi trắc nghiệm trọng tâm của bài 42 Luyện tập chương 4, giúp các bạn học sinh củng cố kiến thức, vận dụng kiến thức ở bài học vào luyện tập các dạng bài tập liên quan. Mời các bạn tham khảo.

Trắc nghiệm Hóa học 9

Câu 1. Cho các chất sau: metan, etilen, but-2-in và axetilen. Kết luận đúng là:

A. cả bốn chất đều có khả năng làm mất màu dung dịch nước brom

B. có hai chất tạo kết tủa với dung dịch bạc nitrat trong dung dịch amoniac

C. có ba chất có khả năng làm mất màu dung dịch nước brom

D. Không có chất nào có khả năng làm nhạt màu dung dịch thuốc tím

Câu 2. Khí tham gia phản ứng trùng hợp là

A. CH4.

B. C2H4.

C. C3H8.

D. C2H6.

Câu 3. Để phân biệt 2 khí metan và etilen người ta sử dụng dung dịch nào sau đây?

A. Br2

B. NaOH

C. NaCl3

D. AgNO3 trong NH3

Câu 4. Trùng hợp 14 gam etilen (với hiệu suất 100 %) ở điều kiện thích hợp thì thu được khối lượng polietilen là

A. 7 gam.

B. 14 gam.

C. 28 gam.

D. 56 gam.

Câu 5. Chọn phát biểu đúng?

A. Dầu mỏ là một hợp chất phức tạp

B. Dầu mỏ chỉ được chưng cất dưới áp suất thấp

C. Dầu mỏ là hỗn hợp tự nhiên của nhiều loại hidrocacbon và sôi ở những nhiệt độ khác nhau

D. Dầu mỏ sôi ở nhiệt độ xác định

Câu 6. Tính khối lượng benzen cần dùng để điều chế được 15,7 gam brombenzen ? Biết hiệu suất phản ứng là 80%

A. 15,6 gam.

B. 7,8 gam.

C. 9,75gam.

D. 16 gam.

Câu 7. Đốt cháy hoàn toàn một thể tích hidrocacbon X, thu được thể tích khí CO2 bằng với thể tích hidrocacbon X đem đốt ( trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Hidrocacbon X là:

A. C2H2

B. C2H4

C. CH4

D. C3H6

Câu 8. Hãy cho biết dãy chất nào sau đây chỉ gồm chất hữu cơ?

A. CH4, CH3Cl, CH3COC2H5, CH3COOK

B. C2H2, CH3CH2MgBr, C6H12O6, (NH2)2CO

C. MgBr2, C6H5OH, HCOOC2H5, HCOOH

D. NaCH3COO, C6H6, NaCN

Câu 9. Cho 5,1 gam hỗn hợp X gồm CH4 và 2 anken đồng đẳng liên tiếp qua dung dịch Brom dư thấy khối lượng bình tăng 3,5 gam đồng thời thể tích hỗn hợp X giảm một nửa. Hai anken có công thức phân tử lần lượt là:

A. C3H6 và C4H8

B. C2H4 và C3H6

C. C4H8 và C5H10

D. C5H10 và C6H12

Câu 10. Cho các chất sau: metan, etilen, but-2-in và axetilen. Kết luận đúng là:

A. cả bốn chất đều có khả năng làm mất màu dung dịch nước brom

B. có hai chất tạo kết tủa với dung dịch bạc nitrat trong dung dịch amoniac

C. có ba chất có khả năng làm mất màu dung dịch nước brom

D. Không có chất nào có khả năng làm nhạt màu dung dịch thuốc tím

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 bài 42

1C 2B 3A 4B 5C
6C 7C 8A 9B 10C

……………………………

website đã gửi tới các bạn bộ tài liệu Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 42 tới các bạn. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà website tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button