Giáo Dục

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 11: Axit photphoric và muối photphat

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 11: Axit photphoric và muối photphat là tài liệu tham khảo hữu ích do website sưu tầm và biên soạn, không chỉ giúp học sinh củng cố lý thuyết bài học mà còn làm quen với nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Hóa khác nhau.

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 11: Axit photphoric và muối photphat

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 10: Photpho

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 11: Axit photphoric và muối photphat (Tiết 2)

Hóa học 11 Bài 11: Axit photphoric và muối photphat

Câu 1: Phản ứng nào sau đây được sử dụng để điều chế H3PO4 trong phòng thí nghiệm?

A. P + HNO3 đặc, nóng

B. Ca3(PO4)2 + H2SO4 đặc

C. P2O5 + H2O

D. HPO3 + H2O

Câu 2: Khi đun nóng từ từ H3PO4 bị mất nước theo sơ đồ:

H3PO4 → X → Y → Z.

Các chất X, Y, Z lần lượt là

A. H2PO4, HPO3, H4P2O7

B. HPO3, H4P2O7, P2O5

C. H4P2O7, P2O5, HPO3

D. H4P2O7,HPO3, P2O5.

Câu 3: Thành phần chính của quặng photphorit là

A. CaPHO4

B. NH4H2PO4.

C. Ca(H2PO4)2.

D. Ca3(PO4)2.

Câu 4: Cho 4 dung dịch sau: Na3PO4, Na2HPO4, NaH2PO4 và H3PO4 có cùng nồng độ mol, có các giá trị pH lần lượt là: pH1, pH2, pH3 và pH4. Sự sắp xếp nào sau đây đúng với sự tăng dần ph?

A. pH1 < pH2 < pH3 < pH4

B. pH4 < pH3 < pH2 < pH1

C. pH3 < pH4 < pH1 < pH2

D. pH2 < pH1 < pH4 < pH3

Câu 5: Nhận xét nào sau đây đúng?

A. Thành phần chính của quặng apatit là 3Ca3(PO4)2, CaF2.

B. Trong công nghiệp photpho được điều chế từ Ca3P2, SiO2 và C.

C. Ở điều kiện thường photpho đỏ tác dụng với O2 tạo ra sản phẩm P2O5.

D. Các muối Ca3(PO4)2 và CaHPO4 đều tan trong nước.

Câu 6: Cho các chất sau: NaOH, H3PO4, NaH2PO4, Na2HPO4, Na3PO4. Trộn các chất trên với nhau theo từng đôi, số cặp xảy ra phản ứng là

A. 4.

B. 4.

C. 7.

D. 6.

Câu 7: Cho sơ đồ sau: HCl + muối X → H3PO4 + NaCl

Hãy cho biết có bao nhiêu muối X thỏa mãn.

A. 2.

B. 1.

C. 4.

D. 3.

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11

1. A 2. D 3. D 4. B 5. A 6. D 7. D

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button