Giáo Dục

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 5: Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 5: Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li là tài liệu do website sưu tầm và đăng tải. Học sinh không chỉ củng cố được lý thuyết của bài học mà còn làm quen với nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Hóa khác nhau, nâng cao kết quả học tập.

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 5: Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 5: Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li (Tiết 2)

Hóa học 11 Bài 5: Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Câu 1: Dãy ion nào sau đây chứa các ion đều phản ứng được với ion OH?

A. H+, NH4+, HCO3, CO32-

B. Fe2+, Zn2+, HSO4, SO32-

C. Ba2+, Mg2+, Al, PO43-

D. Fe3+, Cu2+, Pb2+, HS

Câu 2: Ion CO không tác dụng với tất cả các ion thuộc dãy nào sau đây?

A. NH4+, K+, Na+

B. H+, NH4+, K+, Na+

C. Ca2+, Mg2+, Na+

D. Ba2+, Cu2+, NH4+, K+

Câu 3: Dung dịch A có a mol NH , b mol Mg2+, c mol SO42- và d mol HSO3 . Biểu thức nào dưới đây biểu thị đúng sự liên quan giữa a, b, c, d?

A. a + 2b = c + d

B. a + 2b +2c + d

C. a + b = 2c + d

D. a + b = c + d

Câu 4: Dãy nào sau đây gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch axit,vừa tác dụng với dung dịch bazơ?

A. Al(OH)3, (NH4)2CO3, NH4Cl

B. NaOH, ZnCl2, Al2O3

C. KHCO3, Zn(OH)2 CH3COONH4

D. Ba(HCO3)2, FeO, NaHCO3

Câu 5: Cho các nhóm ion sau:

(1) Na+, Cu2+, Cl, OH

(2) K+, Fe2+, Cl, SO42-

(3) K+, Ba2+, Cl, SO42-

(4) HCl3 , Na+, K+, HSO4

Trong các nhóm trên,những nhóm tồn tại trong cùng một dung dịch là

A. (1),(2),(3),(4).

B. (2), (3).

C.(2), (4).

D. (2).

Câu 6: Hỗn hợp X chứa K2O, NH4CO, KHCO3, BaCl2 có số mol bằng nhau. Cho hỗn hợp X vào nước (dư), đun nóng, thu được dung dịch chứa chất tan là

A. KCl, KOH

B. KCl

C. KCl, KHCO3, BaCl2

D. KCl, KOH, BaCl2

Câu 7: Cho các phản ứng sau:

(1) NaHCO3 + NaOH → (2) NaHCO3 + KOH →

(3) Ba(OH)2 + Ba(HCO3)2 → (4) NaHCO3 + Ba(OH)2

(5) KHCO3 + NaOH → (6) Ba(HCO3)2 + NaOH →

Trong các phản ứng trên, số phản ứng có phương trình ion thu gọn HCO3– + OH → CO32- + H2O là

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11

1 D 2 A 3 B 4 C
5 D 6 B 7 A

Câu 7: Phản ứng (1), (2), (5)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button