Giáo Dục

Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 10 Unit 4 For A Better Community


Bài tập tiếng Anh 10 Unit 4 For a better community phần Ngữ âm – Phonics có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Trắc nghiệm tiếng Anh 10 mới theo Unit năm 2021 – 2022 do website.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh unit 4 lớp 10 For a better community có đáp án gồm những từ mới tiếng Anh xuất hiện trong Unit 4 tiếng Anh 10 For a better community sách mới giúp các em học sinh ghi nhớ cách phát âm của từ tiếng Anh hiệu quả.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh lớp 10 unit 4 For a better community đầy đủ nhất

Đề luyện tập Ngữ âm tiếng Anh 10 Unit 4 For a better community gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm tìm từ tiếng Anh có phần gạch chân phát âm khác lớp 10 giúp các em học sinh lớp 10 ôn tập lại từ vựng tiếng Anh trọng tâm Unit 4 For a better community hiệu quả. website.com mong rằng đây sẽ là nguồn tài liệu ôn tập, bổ trợ tiếng Anh 10 hiệu quả dành cho các em học sinh tham khảo, download.

1. Trắc nghiệm unit 4 lớp 10 For a better community

I. Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1:

A. apply

B. chance

C. handicraft

D. interact

Question 2:

A. donate

B. balance

C. dedicated

D. fortunate

Question 3:

A. hopeless

B. develop

C. donate

D. open

Question 4:

A. concerned

B. community

C. employment

D. convey

Question 5:

A. creative

B. heal

C. deal

D. leader

Question 6:

A. dedicate

B. excited

C. facility

D. handicap

Question 7:

A. creative

B. community

C. interact

D. facility

II. Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Question 8:

A. development

B. handicapped

C. community

D. advertisement

Question 9:

A. apply

B. balance

C. creative

D. donate

Question 10:

A. excited

B. dedicate

C. fortunate

D. interest

Question 11:

A. hopeless

B. helpful

C. create

D. balance

Question 12:

A. facility

B. interacting

C. community

D. advertisement

Question 13:

A. employment

B. develop

C. creative

D. hopelessly

Question 14:

A. donate

B. apply

C. concern

D. balance

Question 15:

A. announcement

B. community

C. unemployment

D. advertisement

III. Choose the word which has a different stress pattern from that of the others

1. A. effective

B. difficult

C. mountainous

D. organize

2. A. overcome

B. disaster

C. understand

D. volunteer

3. A. advantaged

B. minority

C. experience

D. education

4. A. province

B. prevent

C. campaign

D. remote

5. A. knowledge

B. spirit

C. unpaid

D. sponsor

6. A. benefit

B. stimulate

C. charity

D. disabled

7. A. dedicating

B. cooperate

C. activity

D. community

8. A. disadvantaged

B. opportunity

C. population

D. eradicate

9. A. service

B. welfare

C. promote

D. standard

10. A. medical

B. depression

C. injure

D. orphanage

IV. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others’.

1. A. disadvantaged B. handicapped C. bored D. annoyed

2. A. donation B. priority C. hopeless D. low-income

3. A. development B. dedicated C. devoted D. describe

4. A. development B. improvement C. documentary D. environment

5. A. organisation B. disadvantaged C. meaningless D. obvious

V. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others’.

1. A. rural B. surprise C. successful D. volunteer

2. A. application B. benefit C. non-profit D. narrow-minded

3. A. reference B. remote C. reaction D. creation

4. A. area B. market C. martyr D. archaeology

5. A. development B. demonstrate C. dedicated D. delicate

VI. Choose the word whose main stress is placed differently from the others in each group.

1. A. communicate B. effectively C. efficiency D. innovation

2. A. occasional B. industrial C. information D. variety

3. A. plentiful B. adequate C. relative D. excellent

4. A. distinguish B. compliment C. slavery D. natural

5. A. compost B. migrant C. typhoon D. electric

2. Đáp án Bài tập tiếng Anh unit 4 For a better community lớp 10

I. Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

1 – A; 2 – B; 3 – B; 4 – C; 5 – A; 6 – B;: 7 – D;

II. Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

8 – B; 9 – B; 10 – A; 11 – C; 12 – B; 13 – D; 14 – D; 15 – C;

III. Choose the word which has a different stress pattern from that of the others

1 – A; 2 – B; 3 – D; 4 – A; 5 – C;

6 – D; 7 – A; 8 – D; 9 – C; 10 – B;

IV. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others’.

1 – B; 2 – B; 3 – B; 4 – C; 5 – A;

V. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others’.

1 – A; 2 – D; 3 – A; 4 – A; 5 – A;

VI. Choose the word whose main stress is placed differently from the others in each group.

1 – D; 2 – C; 3 – D; 4 – A; 5 – C;

Trên đây là Bài tập tiếng Anh 10 mới Unit 4 For a better community Phonetics Part kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 10 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 10, Đề thi học kì 1 lớp 10, Đề thi học kì 2 lớp 10, Bài tập Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit trực tuyến,…. được cập nhật liên tục trên website.com.

Để chuẩn bị tốt cho năm học 2021 – 2022 sắp tới, mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu học tập lớp 10 để tham khảo thêm nhiều tài liệu các môn học khác nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button