Giáo Dục

Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 10 Unit 8 New Ways To Learn


Tiếng Anh 10 Unit 8: New Ways To Learn

Đề thi trắc nghiệm tiếng Anh Unit 8 lớp 10 phần Ngữ âm (Phonics) có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm tiếng Anh 10 mới theo từng Unit do website.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn tập tiếng Anh lớp 10 có đáp án liên quan đến phần Từ mới tiếng Anh Unit 8 lớp 10 giúp các em kiểm tra cách phát âm cũng như cách đánh trọng âm của những từ vựng đã xuất hiện trong bài hiệu quả.

Đề kiểm tra tiếng Anh 8 Unit 10 có đáp án gồm 15 câu trắc nghiệm tiếng Anh lớp 10 chương trình mới khác nhau giúp các em học sinh lớp 10 nhắc lại những quy tắc đánh trọng âm, cũng như phiên âm hiệu quả.

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1:

A. educate

B. concentrate

C. access

D. identify

Question 2:

A. device

B. improve

C. native

D. digital

Question 3:

A. identify

B. device

C. instruction

D. diverse

Question 4:

A. improve

B. honey

C. comfort

D. come

Question 5:

A. ancestor

B. access

C. application

D. native

Question 6:

A. portable

B. syllable

C. enable

D. suitable

Question 7:

A. digital

B. gender

C. ecology

D. garter

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Question 8:

A. access

B. finger

C. improve

D. apply

Question 9:

A. digital

B. educate

C. syllable

D. develop

Question 10:

A. portable

B. recognize

C. identify

D. fingertip

Question 11:

A. software

B. improve

C. access

D. effect

Question 12:

A. native

B. software

C. device

D. hardware

Question 13:

A. recognition

B. technology

C. education

D. disadvantage

Question 14:

A. concentrate

B. digital

C. educate

D. instruction

Question 15:

A. identify

B. concentration

C. technology

D. biology

ĐÁP ÁN

1 – B 2 – A 3 – C 4 – A 5 – D 6 – C 7 – D
8 – B 9 – D 10 – C 11 – A 12 – C 13 – B 14 – D 15 – B

Trên đây là Bài tập Tiếng Anh 10 mới Unit 8 Phonetics có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 10 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 10, Đề thi học kì 1 lớp 10, Đề thi học kì 2 lớp 10, Bài tập Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit trực tuyến,…. được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button