Giáo Dục

Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 9 Unit 2 City Life


Với mong muốn giúp các em học sinh lớp 9 ôn tập tiếng Anh hiệu quả, website.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu tiếng Anh khác nhau như: Để học tốt tiếng Anh lớp 9 năm 2019, Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9, Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 có đáp án, ….

Tiếng Anh 9 Unit 2 City Life

Nằm trong bộ tài liệu trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 theo Unit, đề luyện tập tiếng Anh Unit 2 City Life phần Ngữ âm có đáp án dưới đây gồm 2 dạng bài tập: Tìm từ có cách phát âm khác và Tìm từ có vị trí trọng âm khác giúp các em học sinh ôn tập nhanh kiến thức Từ vựng đã học trong bài hiệu quả.

* Xem lại từ mới tiếng Anh 9 Unit 2 tại:

– Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 mới Unit 2 City Life

Bài 1. Find the word which has a different sound in the part underlined.

1. A. conduct B. difficult C. stuck D. fun
2. A. metropolitan B. polluted C. forbidden D. affordable
3. A. feature B. culture C. suggestion D. statue
4. A. fabulous B. packed C. asset D. canal
5. A. metro B. ocean C. cosmopolitan D. local
6. A. delicious B. facility C. city D. place
7. A. attraction B. surface C. lacquerware D. artisan
8. A. weave B. treat C. deal D. drumhead
9. A. sculpture B. lantern C. pottery D. treat

Bài 2. Choose the word which has a different stress pattern from the others.

1. A. populous B. determine C. forbidden D. delicious
2. A. metropolitan B. fascinatingly C. multicultural D. recreational
3. A. skyscraper B. convenience C. resident D. vehicle
4. A. affordable B. environment C. variety D. indicator
5. A. handicraft B. lacquerware C. artisan D. pottery
6. A. historical B. embroidery C. authority D. architecture

Đáp án:

Bài 1. Find the word which has a different sound in the part underlined.

1. D 2. D 3. D 4. D 5. C 6. A 7. B 8. D 9. A

Bài 2. Choose the word which has a different stress pattern from the others.

1. A 2. B 3. B 4. D 5. C 6. D

Trên đây là Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 9 Unit 2 Phonetics. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,… được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button