Giáo Dục

Trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh lớp 10 Unit 1 Family Life


Nối tiếp bộ đề ôn tập Ngữ pháp tiếng Anh lớp 10 chương trình mới theo từng Unit có đáp án năm 2019 – 2020, bài tập Grammar tiếng Anh Unit 1 có đáp án dưới đây được biên tập bám sát nội dung Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm có trong SGK tiếng Anh 10 mới Unit 1. Tài liệu tiếng Anh kèm theo đáp án chi tiết giúp các em học sinh đối chiếu bài làm với kết quả một cách chính xác. Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download tài liệu dưới đây.

Tiếng Anh 10 Unit 1: Family Life

Tài liệu bài tập tiếng Anh lớp 10 chương trình mới Unit 1 chuyên đề Ngữ pháp có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit do website.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn tập tiếng Anh gồm 15 câu trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau giúp các em kiểm tra nhanh kiến thức bản thân.

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question 1: Sam didn’t get much formal _______.

Bài viết gần đây

A. school

B. schooling

C. schooldays

D. schoolgirl

Question 2: All her life she had a _______ trust in other people.

A. child

B. childlike

C. childish

D. childless

Question 3: My father is the __________ of my family and my mother is the homemaker.

A. breadwinner

B. finance

C. household

D. nurture

Question 4: He is having a lot of difficulties, ___________?

A. doesn’t it

B. isn’t it

C. isn’t he

D. doesn’t he

Question 5: Both men and women should __________ responsibility for equal shared parenting.

A. have

B. get

C. hold

D. take

Question 6: We wish _______ to college next year.

A. go

B. to go

C. going

D. shall go

Question 7: An __________ family is a family with more than two generation living together under the same roof.

A. nuclear

B. happy

C. extended

D. shared

Question 8: He suggests _______ to France this summer time.

A. travel

B. to travel

C. travelling

D. traveled

Question 9: Despite _________ burden, his mother tried to raise him by herself.

A. finances

B. financial

C. financially

D. finance

Question 10: We would love _______ three cups of coffee.

A. have

B. to have

C. having

D. had

Question 11: I don’t know how to _______ the laundry or iron clothes.

A. do

B. make

C. have

D. look

Question 12: ___________he is tired, he can’t work longer.

A. Because

B. Even though

C. Although

D. Besides

Question 13: His idea contributes a lot ________ our project.

A. in

B. of

C. with

D. to

Question 14: When he was a boy, he was always willing to join in a ________ of football.

A. match

B. play

C. game

D. group

Question 15: __________ in Shanghai than in any other city in China.

A. More people live

B. More people living

C. It has more people

D. More living people

Đáp án

1. B 2. B 3. A 4. C 5. D 6. D 7. C 8. C
9. B 10. B 11. A 12. A 13. D 14. C 15. A

Trên đây là: Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 10 sách mới Unit 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 10 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 10, Đề thi học kì 1 lớp 10, Đề thi học kì 2 lớp 10, Bài tập Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit trực tuyến,…. được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button