Giáo Dục

Trắc nghiệm Reading tiếng Anh lớp 9 Unit 4 Life In The Past


Tiếng Anh 9 Unit 4 Life In The Past

Đề ôn tập tiếng Anh lớp 9 chương trình mới Unit 4 kỹ năng đọc có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm tiếng Anh 9 mới theo từng Unit do website.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh được biên tập bám sát nội dung bài học Unit 4 giúp các em học sinh lớp 9 củng cố kiến thức Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả.

Bài 1. Read the text, and identify whether the statements are true (T), false (F), or not given (NG).

Dạng bài Đọc đoạn văn xác định câu đúng sai yêu cầu các em học sinh lớp 9 đọc kĩ và hiểu được ý chính của đoạn văn và đưa ra câu trả lời chính xác cho mỗi câu hỏi được đưa ra. Trong câu hỏi đưa ra có thể sử dụng từ trái nghĩa với từ xuất hiện trong bài đọc.

On September 2, 1945, Viet Nam gained independence from France. President Ho Chi Minh decided that the three key priorities of the new, independent government would be: fighting against poverty, illiteracy, and invaders. His new driving philosophy for education was “an illiterate nation is a powerless one”, and in October 1945 he issued a “Call for anti-illiteracy”. The President’s call was a success. Within one year, 75 thousand literacy classes were established with about 96 thousand teachers to help 2.5 million people learn to read and write.

During the years of French resistance (1946 -1954), schools operated in demilitarized areas. They stopped teaching in French and created curriculum in Vietnamese. The government passed an education reform in 1950 with the goal of reducing the years of general education and concentrating on reading, writing, and calculating skills.

Question 1: One of the priorities was to make sure that people could read and write.

A. True

B. False

C. Not given

Question 2: President Ho Chi Minh thought that an illiterate nation did not have power to gain independence.

A. True

B. False

C. Not given

Question 3: Right before gaining the independence, President Ho Chi Minh called for a struggle against illiteracy.

A. True

B. False

C. Not given

Question 4: The majority of the population could read and write after the campaign of anti-illiteracy.

A. True

B. False

C. Not given

Question 5: The education reform reduced the number of subjects.

A. True

B. False

C. Not given

Question 6: It also reduced the years of general education to ten years.

A. True

B. False

C. Not given

Question 7: According to the education reform, general education paid much attention to basic skills.

A. True

B. False

C. Not given

Đáp án:

1. A 2. A 3. B 4. A 5. C 6. C 7. A

Bài 2. Choose the letter A, B, C or D to complete the passage below

Dạng bài Điền từ thích hợp vào đoạn văn tiếng Anh yêu cầu các em học sinh xác định đúng loại từ cần điền vào chỗ trống như: Danh từ, Động từ, Mạo từ, … ngoài ra cần lưu ý thêm Thì của đoạn văn tiếng Anh, Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ.

The Game of Squares

Either boys or girls, usually aged from seven to ten, play the two-person game of”Mandarin’s Box”. They draw a rectangle on the ground and (1)……….. it into ten small squares called “rice fields” or “fish ponds”.

They also draw two additional semi-circular boxes at the two (2)………. of the rectangle, which are called”mandarin’s boxes” – the game’s name. Each person has 25 small pebbles and a bigger stone.

Each player places the stone in one of the mandarin’s boxes and five small pebbles in each of the other squares. Then the game begins. The first player takes up the contents of one square on his or her side of the board, but not a mandarin’s box and distributes the pebbles one by one, (3)……….. with the next square in (4)………. direction. Since each square contains five pebbles at the beginning, the first move will distribute five pebbles to the left or right.

After the last pebble is distributed, the player takes the contents of the following square and repeats the distribution (5)………… But if the following square is one of the mandarin’s boxes, the turn ends and passes to the other player.

If the last pebble falls into a square that precedes one empty square, the player wins all the contents of the square following the empty square and (6)……….these pebbles from the board. However, if there are two or more empty squares in a row, the player (7)…….. his or her turn.

Once a player has taken pebbles from the board, the turn is (8)……….to the other player. If all five squares on one player’s side of the board are emptied at any time, that player must place one pebble he or she has aside back in each of the five squares so that the game can resume.

The game (9)………until the two mandarins’ boxes have both been (10)……….. At the end of the game, the player with more pebbles wins, with each of the large stones counting as ten points.

Question 1: A.share B.divide C.separate D.leave
Question 2: A.ends B.aims C.small points D.stops
Question 3: A.start B.to start C.starting D. having started
Question 4: A.no B.all C.both D.either
Question 5: A.action B.process C.change D.method
Question 6: A.removes B.disappears C.leaves D.ends
Question 7: A.wins B.succeeds C.fails D.loses
Question 8: A.gone B.made C.passed D.handed
Question 9: A.starts B.continues C.stops D.pauses
Question 10: A.held B.moved C.taken D.accepted
Đáp án
1. B 2. A 3. C 4. D 5. B 6. A 7. D 8. D 9. D 10. C

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 9 Unit 4 Reading part kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,… được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button