Giáo Dục

Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 7: Tế bào nhân sơ


Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10 có đáp án

Các em học sinh thân mến! Để học tập hiệu quả môn Sinh học lớp 10, ngoài việc học trên lớp, các em học sinh cần có cách học riêng cho mình để nắm chắc từng chuyên đề môn Sinh học, website xin giới thiệu tới các em học sinh tài liệu: Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 7: Tế bào nhân sơ, chắc chắn tài liệu sẽ giúp các em học tập tốt hơn. Mời các bạn và thầy cô tham khảo.

Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 4: Cacbohiđrat và lipit

Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 5: Protein

Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 6: Axit nuclêic

Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 8, 9, 10: Tế bào nhân thực

Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 7: Tế bào nhân sơ

Câu 1: Cho các đặc điểm sau:

(1) Không có màng nhân

(2) Không có nhiều loại bào quan

(3) Không có hệ thống nội màng

(4) Không có thành tế bào bằng peptidoglican

Có mấy đặc điểm là chung cho tất cả các tế bào nhân sơ?

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Câu 2: Thành tế bào vi khuẩn cấu tạo từ:

A. Peptidoglican

B. Xenlulozo

C. Kitin

D. Pôlisaccarit

Câu 3: Vùng nhân của tế bào vi khuẩn có đặc điểm?

A. Chứa một phân tử ADN dạng vòng

B. Chứa một phân tử ADN mạch thẳng, xoắn kép

C. Chứa một phân tử ADN dạng vòng

D. Chứa một phân tử ADN liên kết với protein

Câu 4: Tế bào vi khuẩn có chứa bào quan?

A. Lizoxom

B. Riboxom

C. Trung thể

D. Lưới nội chất

Câu 5: Tế bào vi khuẩn được gọi là tế bào nhân sơ vì?

A. Vi khuẩn xuất hiện rất sớm

B. Vi khuẩn chứa trong nhân một phân tử ADN dạng vòng

C. Vi khuẩn có cấu trúc đơn bào

D. Vi khuẩn chưa có màng nhân

Câu 6: Người ta chia vi khuẩn ra hai loại là vi khuẩn Gram dương và vi khuẩn Gram âm dựa vào?

A. Cấu trúc và thành phần hóa học của thành tế bào

B. Cấu trúc của nhân tế bào

C. Số lượng plasmit trong tế bào chất của vi khuẩn

D. Khả năng chịu nhiệt của vi khuẩn

Câu 7: Yếu tố nào sau đây không phải là thành phần chính của tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực?

A. Màng sinh chất

B. Nhân tế bào/vùng nhân

C. Tế bào chất

D. Riboxom

Câu 8: Cho các đặc điểm sau?

(1) Hệ thống nội màng

(2) Khung xương tế bào

(3) Các bào quan có màng bao bọc

(4) Riboxom và các hạt dự trữ

Có mấy đặc điểm thuộc về tế bào nhân sơ?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 9: Chức năng của thành tế bào vi khuẩn là?

A. Giúp vi khuẩn di chuyển

B. Tham gia vào quá trình nhân bào

C. Duy trì hình dạng của tế bào

D. Trao đổi chất với môi trường

Câu 10: Tế bào vi khuẩn có các hạt riboxom làm nhiệm vụ?

A. Bảo vệ cho tế bào

B. Chứa chất dự trữ cho tế bào

C. Tham gia vào quá trình phân bào

D. Tổng hợp protein cho tế bào

Câu 11: Cho các ý sau?

(1) Kích thước nhỏ

(2) Chỉ có riboxom

(3) Bảo quản khôn có màng bọc

(4) Thành tế bào bằng pepridoglican

(5) Nhân chứa phân tử ADN dạng vòng

(6) Tế bào chất có chứa plasmit

Trong các ý trên có những ý nào là đặc điểm của các tế bào vi khuẩn?

A. (1), (2), (3), (4), (5)

B. (1), (2), (3), (4), (6)

C. (1), (3), (4), (5), (6)

D. (2), (3), (4), (5) , (6)

Đáp án trắc nghiệm Sinh học 10 bài 7

Câu 1: B. 3

(1) Không có màng nhân

(2) Không có nhiều loại bào quan

(3) Không có hệ thống nội màng

Câu 2: A. Peptidoglican

Câu 3: A. Chứa một phân tử ADN dạng vòng

Câu 4: B. riboxom

Câu 5: D. vi khuẩn chưa có màng nhân

Câu 6: A. cấu trúc và thành phần hóa học của thành tế bào

Câu 7: D. Riboxom

Câu 8: A. 1

(4) riboxom và các hạt dự trữ

Câu 9: C. Duy trì hình dạng của tế bào

Câu 10: D. tổng hợp protein cho tế bào

Câu 11: A. (1), (2), (3), (4), (5)

(1) Kích thước nhỏ

(2) Chỉ có riboxom

(3) Bảo quản khôn có màng bọc

(4) Thành tế bào bằng pepridoglican

(5) Nhân chứa phân tử ADN dạng vòng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button