Giáo Dục

Trắc nghiệm Sử 10 bài 31


Trắc nghiệm môn Sử lớp 10 bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII được website tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Lịch sử lớp 10.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 10 bài: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Câu 1. Cuối thế kỉ XVIII, tình hình kinh tế nước Pháp có đặc điểm gì nổi bật?

A. Nền kinh tế phát triển nhất châu Âu

B. Nông nghiệp lạc hậu, công thương nghiệp đã phát triển

C. Máy móc được sử dụng trong sản xuất ngày càng nhiều

D. Các công ti thương mại Pháp có quan hệ buôn bán với nhiều nước

Đáp án: B

Câu 2. Ý nào không phản ánh đúng tình trạng của nền nông nghiệp Pháp trước cách mạng

A. Chỉ còn số lượng nhỏ nông dân làm nông nghiệp

B. Công cụ, kĩ thuật canh tác còn thô sơ, năng suất thu hoạch rất thấp

C. Nông dân phải nộp địa tô rất nặng nề và làm mọi nghĩa vụ phong kiến

D. Nạn đói xảy ra thường xuyên

Đáp án: A

Câu 3. Trước cách mạng, ở Pháp đã có các xí nghiệp với hàng nghìn công nhân thuộc các ngành

A. Dệt, đóng tàu

B. Khai khoáng, dệt

C. Dệt, luyện kim, khai khoáng

D. Khai thác dầu mỏ, hóa chất

Đáp án: C

Câu 4. Ba đẳng cấp xã hội Pháp trước cách mạng gồm

A. Quý tộc, tư sản và công nhân

B. Quý tộc, tư sản và nông dân

C. Quý tộc, tăng lữ và nông dân

D. Quý tộc, tăng lữ và đẳng cấp thứ ba

Đáp án: D

Câu 5. Ý nào không phản ánh đúng đặc điểm của các đẳng cấp Quý tộc và tăng lữ?

A. Chiếm đa số trong dân cư

B. Được hưởng được mọi đặc quyền, đặc lợi không phải nộp thuế

C. Giữ chức vụ cao trong chính quyền, quân đội và Giáo hội

D. Muốn duy trì quyền lực cũng như củng cố chế độ phong kiến

Đáp án: A

Câu 6. Giai cấp có tiềm lực kinh tế nhưng không có quyền lực chính trị trong Đẳng cấp thứ ba là

A. Tư sản và tiểu tư sản

B. Thị dân

C. Tư sản

D. Nông dân

Đáp án: C

Câu 7. Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Pháp trước cách mạng là

A. Mâu thuẫn giữa tư sản với quý tộc phong kiến

B. Mâu thuẫn giữa Đẳng cấp thứ ba với Tăng lữ và Quý tộc

C. Mâu thuẫn giữa các lực lượng tiến bộ trong xã hội với chế độ phong kiến

D. Mâu thuẫn giữa nông dân với quý tộc, tăng lữ

Đáp án: B

Câu 8. Các nhà tư tưởng tiêu biểu của trào lưu Triết học Ánh sáng là

A. Môngtexkiơ, Ôoen và Phuriê

B. Ôoen, Phuriê và Xanh Ximông

C. Môngtexkiơ, Rútxô và Vônte

D. Rútxô, Vônte, Xanh Ximông

Đáp án: C

Câu 9. Vai trò của trào lưu Triết học Ánh sáng là gì?

A. Tấn công vào hệ tư tưởng của chế độ phong kiến, dọn đường cho cách mạng bùng nổ

B. Lên án chế độ TBCN, đưa ra lí thuyết về xây dựng nhà nước XHCN

C. Lên án chế độ phong kiến, cũng như những mặt trái của CNTB

D. Đề cao chế độ phong kiến, lên án chế độ TBCN

Đáp án: A

Câu 10. Chế độ chính trị ở nước Pháp trước khi bùng nổ cách mạng là

A. Quân chủ lập hiến

B. Phong kiến phân tán

C. Quân chủ chuyên chế

D. Tiền phong kiến

Đáp án: C

Câu 11. Nguyên nhân sâu xa dẫn tới bùng nổ Cách mạng tư sản Pháp là

A. Nền kinh tế TBCN ra đời nhưng bị chế độ phong kiến kìm hãm

B. Chế độ phong kiến Pháp tồn tại lâu đời và ngày càng khủng hoảng

C. Mâu thuẫn trong xã hội Pháp hết sức sâu sắc, nhất là mâu thuẫn giữa Đẳng cấp thứ ba với chế độ phong kiến

D. Nước Anh tư sản là tấm gương cổ vũ tư sản Pháp làm cách mạng

Đáp án: C

Câu 12. Điểm giống nhau cơ bản của tình hình nước Anh và nước Pháp trước cách mạng tư sản là

A. Xã hội đều phân chia thành các đẳng cấp

B. Đều có sự xâm nhập của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa vào nông nghiệp

C. Đều xuất hiện tầng lớp quý tộc mới

D. Vấn đề tài chính là nguyên nhân trực tiếp làm bùng nổ cách mạng

Đáp án: D

Câu 13. Hội nghị ba đẳng cấp ở Pháp được triệu tập (5 – 1789) để

A. Nhà vua đề xuất vay tiền và ban hành thêm thuế mới

B. Ban bố tình trạng chiến tranh

C. Thông qua Chính phủ mới

D. Thông qua Hiến pháp mới

Đáp án: A

Câu 14. Ngày 14 – 7 – 1789 đã diễn ra sự kiện gì ở Pháp?

A. Hiến pháp mới chính thức được ban hành

B. Quần chúng Pari tấn công và chiếm ngục Baxti

C. Đẳng cấp thứ ba tự tuyên bố là Quốc hội

D. Chính phủ mới chính thức được thông qua

Đáp án: B

Câu 15. Sự kiện ngày 14 – 7 – 1789 đã đánh dấu

A. Cách mạng tư sản Pháp bùng nổ

B. Nước Pháp đang đứng trước một cuộc cách mạng

C. Một thời kì mới mở trong lịch sử nước Pháp

D. Chế độ phong kiến ở Pháp sụp đổ

Đáp án: A

Câu 16. Ý nào không đúng về thành phần của tầng lớp đại tư sản tài chính ở Pháp cuối thế kỉ XVIII?

A. Chủ ngân hàng

B. Chủ thuyền buôn

C. Tư sản công nghiệp lớn

D. Tư sản công thương

Đáp án: D

Câu 17. Sau sự kiện ngày 14 – 7, chính quyền ở Pháp thuộc về lực lượng nào?

A. Phái lập hiến

B. Tư sản công thương

C. Quý tộc mới

D. Tư sản và quý tộc mới

Đáp án: A

Câu 18. Khẩu hiệu nổi tiếng “Tự do – Bình đẳng – Bác ái” thuộc văn kiện nào?

A. Tuyên ngôn độc lập

B. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền

C. Tuyên ngôn Giải phóng nô lệ

D. Tuyên ngôn Quốc tế nhân quyền

Đáp án: B

Câu 19. Phái Lập hiến trong Cách mạng Pháp đã

A. Xử tử vua Lui XVI

B. Đánh bại liên quân phong kiến Áo – Phổ

C. Thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền

D. Ban hành chế độ phổ thông đầu phiếu cho tất cả nam giới trên 21 tuổi

Đáp án: C

Câu 20. Ý không phản ánh đúng nội dung cơ bản của Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền là

A. Đề cao vai trò của các nhà Triết học Ánh sáng

B. Thừa nhận quyền tự do, bình đẳng của con người

C. Khẳng định chủ quyền của nhân dân

D. Tuyên bố quyền sở hữu là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm

Đáp án: A

Câu 21. Tháng 10 – 1791, Hiến pháp được thông qua, xác lập quyền thống trị của giai cấp tư sản dưới hình thức

A. Quân chủ lập hiến

B. Dân chủ

C. Cộng hòa tư sản

D. Dân chủ tư sản

Đáp án: A

Câu 22. Hành động phản bội Tổ quốc của vua Lui XVI thể hiện thông qua việc

A. Xúi giục bọn phản động nổi loạn

B. Câu kết với phong kiến nước ngoài chuẩn bị tấn công nước Pháp

C. Âm mưu khôi phục chế độ chuyên chế và trật tự phong kiến

D. Phê chuẩn Hiến pháp

Đáp án: B

Câu 23. Lực lượng lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng kể từ sau ngày 10 – 8 – 1792 là

A. Đại tư sản (phái Lập hiến)

B. Quý tộc tư sản hóa

C. Tư sản công thương (phái Girôngđanh)

D. Tư sản vừa và nhỏ (phái Girôngđanh)

Đáp án: C

Câu 24. Phái Girôngđanh trong cách mạng Pháp đã

A. Giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân

B. Xử tử vua Lui XVI, thiết lập chế độ cộng hòa

C. Ban hành chế độ phổ thông đầu phiếu cho tất cả mọi công dân

D. Chiến thắng thù trong giặc ngoài

Đáp án: B

Câu 25. Ngày 2 – 6 – 1793 đánh dấu sự kiện

A. Vua Lui XVI bị xử tử

B. Cách mạng tư sản Pháp đã đạt tới đỉnh cao

C. Phái Giacôbanh lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng

D. Hiến pháp mới được thông qua, tuyên bố Pháp là nước cộng hòa

Đáp án: C

Câu 26. Ý nào không phải là biện pháp mà chính quyền của Rôbespie đã thực hiện để đưa nước Pháp vượt qua cơn hiểm nghèo?

A. Xử tử vua và hoàng hậu vì tội phản quốc

B. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân

C. Ban bố quyền dân chủ rộng rãi, xóa bỏ bất bình đẳng về đẳng cấp

D. Thông qua sắc lệnh “Tổng động viên toàn quốc”

Đáp án: A

Câu 27. Nền cộng hòa đầu tiên ở Pháp được thiết lập khi nào?

A. Giai cấp tư sản Pháp giành được chính quyền

B. Phái Lập hiến ở Pháp nắm chính quyền

C. Phái Girôngđanh nắm chính quyền

D. Phái Giacôbanh nắm chính quyền

Đáp án: C

Câu 28. Cách mạng Pháp đạt tới đỉnh cao khi nào?

A. Giai cấp tư sản Pháp giành được chính quyền

B. Giai đoạn phái Lập hiến ở Pháp nắm chính quyền

C. Giai đoạn phái Girôngđanh nắm chính quyền

D. Giai đoạn phái Giacôbanh nắm chính quyền

Đáp án: D

Câu 29. Động lực đưa Cách mạng Pháp phát triển tới đỉnh cao là

A. Giai cấp tư sản

B. Quần chúng nhân dân

C. Phái Giacôbanh

D. Lực lượng quân đội cách mạng

Đáp án: B

Câu 30. Ý nào chưa thỏa đáng để giải thích vì sao giai đoạn phái Giacôbanh nắm chính quyền, Cách mạng Pháp đạt tới đỉnh cao?

A. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân

B. Xóa bỏ hoàn toàn chế độ phong kiến

C. Chiến thắng thù trong giặc ngoài, bảo vệ nền độc lập dân tộc

D. Giải quyết triệt để những nhiệm vụ của một cách mạng tư sản

Đáp án: D

Câu 31: Ngục Ba-xti là biểu tượng của chế độ nào ở Pháp?

A. Chế độ phong kiến và Giáo hội.

B. Chế độ phong kiến chuyên chế.

C. Chế độ cộng hòa.

D. Chế độ nhà tù ở Pháp.

Đáp án: B

Câu 32: Trào lưu tư tưởng triết học Ánh sáng ở Pháp đã phê phán sự thối nát của:

A. chế độ ba đẳng cấp.

B. chế độ phong kiến thối nát.

C. chế độ phong kiến và nhà thờ Ki-tô giáo.

D. chế độ quân chủ chuyên chế.

Đáp án: C

Câu 33: Những quan điểm tiến bộ của Triết học Ánh sáng đã tấn công vào hệ tư tưởng của chế độ phong kiến, dọn đường cho:

A. cuộc cách mạng xã hội bùng nổ.

B. cuộc cách mạng tư sản bùng nổ.

C. nước Pháp phát triển.

D. tất cả đều đúng.

Đáp án: A

Câu 34: Thắng lợi của cuộc cách mạng ngày 14 – 7 – 1789, đưa đại tư sản lên nắm chính quyền, gọi là:

A. phái Gia-cô-banh

B. phái Gi-rông-đanh.

C. phái Lập hiến.

D. phái cộng hòa.

Đáp án: C

Câu 35: Khẩu hiệu nổi tiếng: “Tự do – Bình đắng – Bác ái” ở Pháp được thông qua trong văn kiện nào?

A. Hiến pháp 1791.

B. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyên.

C. Tuyên ngôn Độc lập.

D. Hiến pháp 1793.

Đáp án: B

Câu 36: Trong Cuộc cách mạng tư sản Pháp 1789, lực lượng nào đóng vai trò quyết định đưa cách mạng đến thành công?

A. Lực lượng công nhân.

B. Lực lượng nông dân.

C. Lực lượng tư sản

D. Lực lượng quân chúng nhân dân.

Đáp án: D

Như vậy website đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm môn Sử lớp 10 bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII . Để có kết quả cao hơn trong học tập, website mời các bạn học sinh tham khảo Trắc nghiệm Lịch sử 10, Giải bài tập Lịch Sử 10, Giải Vở BT Lịch Sử 10, Giải tập bản đồ Lịch Sử 10, Giải bài tập Lịch Sử 10 ngắn nhất, Tài liệu học tập lớp 10 mà chúng tôi tổng hợp và đăng tải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button