Giáo Dục

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 Unit 7 có đáp án số 2


Revise English 9 Unit 7: Recipes And Eating Habits

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Tiếng Anh 9 chương trình mới Unit 7 có đáp án dưới đây nằm trong bộ Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit năm học 2018 – 2019 do website.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh được biên tập bám sát nội dung bài học giúp học sinh lớp 9 củng cố kiến thức Từ vựng – Ngữ pháp Tiếng Anh trọng tâm bài 7 hiệu quả.

 • Find the word which has different sound in the part underlined.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Find the word which has different stress pattern from the others.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Circle the best option A, B, C or D to complete each sentence.
 • 1. They have moved to England ____________ 1999.
 • 2. We have to try harder so that our handicrafts can keep _____ theirs.
 • 3. My sister started_________ English five years ago.
 • 4. My house __________________ yesterday.
 • 5. ________ this hand- embroidered picture was expensive, we bought it.
 • 6. Please turn _______ the light when you leave the room.
 • 7. The children in my home village used ______ bare-footed, even in winter.
 • 8. If she _________________free time , she will go swimming.
 • 9. Every nation has respect for their long-preserved ________________.
 • 10. They have seen this film, _________________
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button