Giáo Dục

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 Unit 7 có đáp án


Ôn tập Tiếng Anh 9 Unit 7: Recipes And Eating Habits

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến luyện tập Unit 7 Tiếng Anh lớp 9 chương trình mới có đáp án dưới đây nằm trong bộ Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit năm học 2018 – 2019 do website.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh được biên tập bám sát nội dung bài học giúp học sinh lớp 9 củng cố kiến thức đã học hiệu quả.

 • Find the word which has different sound in the part underlined.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • Circle the best option A, B, C or D to complete each sentence.
 • 1. My students love _________ English very much.
 • 2. My house __________________ yesterday.
 • 3. I don’t have a computer at home, _________I can’t get access to the Internet.
 • 4. Please turn _______ the light when you leave the room.
 • 5. The children in my home village used ______ bare-footed, even in winter.
 • 6. If I _________________free time, I will go swimming.
 • 7. Every nation has respect for their long-preserved ______.
 • 8. They have seen this film, _________________
 • 9. Nam looks forward to _____ Giang soon.
 • 10. I invited him to join our trip to Ha Long Bay, but he ______ down my invitation.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button