Giáo Dục

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 3: Chuyển động tịnh tiến của vật rắn – Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định


Trắc nghiệm Vật lý lớp 10 chương 3

Học tập luôn là công việc quan trọng hàng đầu đối với các bạn học sinh, để học tập tốt môn Vật lý 10, ngoài học tập trên lớp các bạn học sinh có thể tham khảo tài liệu để giải bài tập Vật lý 10 một cách dễ dàng hơn. website.com đã tổng hợp bộ câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 10 kèm theo đáp án: Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 3: Chuyển động tịnh tiến của vật rắn – Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định. Mời các bạn học sinh và thầy cô tham khảo.

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 3: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 3: Cân bằng của một vật có trục quay cố định – Momen lực

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 3: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 3: Các dạng cân bằng – Cân bằng của một vật có mặt chân đế

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 3: Ngẫu lực

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 3: Chuyển động tịnh tiến của vật rắn – Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định

Câu 1: Một vật rắn ở trạng thái cân bằng sẽ không chuyển động tịnh tiến dưới tác dụng của cá lực khi?

A. Các lực tác dụng cùng đi qua trọng tâm.

B. Các lực tác dụng từng đôi một trực đối.

C. Các lực tác dụng phải đồng quy.

D. Tổng các lực tác dụng phải bằng 0.

Câu 2: Một vật rắn ở trạng thái cân bằng sẽ không quay dưới tác dụng của các lực khi?

A. Các lực tác dụng cùng đi qua trọng tâm.

B. Các lực tác dụng từng đôi một trực đối.

C. Các lực tác dụng phải đồng quy.

D. Tổng momen của các lực tác dụng đối với cùng một trục quay phải bằng 0.

Câu 3: Một vật rắn chịu tách dụng đồng thời ba lực F1, F2, F3 như hình 21.1. G là vị trí trọng tâm của vật. Câu nào sau đây là đúng cho tình huống này?

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 3

A. Vật không chuyển động tịnh tiến, nhưng thực hiện chuyển động quay.

B. Vật chuyển động tịnh tiến, nhưng không thực hiện chuyển động quay.

C. Vật không chuyển động tịnh tiến cũng không thực hiện chuyển động quay.

D. Vật vừa chuyển động tịnh tiến, vừa thực hiện chuyển động quay.

Câu 4: Một vật rắn có trục quay cố định, nó chịu tác dụng lực F . Tình huống nào sau đây, vật sẽ không thực hiện chuyển động quay?

A. Giá của lực đi qua trọng tâm của vật.

B. Giá của lực song song với trục quay.

C. Giá của lực đi qua trục quay.

D. Cả B và C đều đúng.

Câu 5: Hùng và Dũng cùng nhau đẩy một chiếc thùng đựng hàng có trọng lượng 1200 N. Hùng đẩy với một lực 400 N. Dũng đẩy với một lực 300 N. Hệ số ma sát trượt giữa thùng và sàn nhà là μ = 0,2. Gia tốc trong chuyển động tịnh tiến của thùng là (g = 10 m/s2):

A. 0,38 m/s2.

B. 0,038 m/s2.

C. 3,8 m/s2.

D. 4,6 m/s2.

Câu 6: Một khối gỗ có khối lượng M = 30 kg đặt trên một xe lăn có khối lượng m = 20 kg đang đứng yên trên sàn nhà (Hình 21.2). Xe bắt đầu chịu tác dụng của các lực có hợp lực là F = 10 N có phương nằm ngang. Cả xe và gỗ cùng chuyển động tịnh tiến và không địch chuyển so với nhau. Sau bao lâu thì xe đi được 2 m?

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 3

A. 4 s.

B. 4,5 s.

C. 5 s.

D. 5,5 s.

Câu 7: Một vật rắn có khối lượng m= 10 kg được kéo trượt tịnh tiến trên mặt sàn nằm ngang bởi lực F có độ lớn 20 N hợp với phương nằm ngang một góc α=30o. Cho biết hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn nhà là μ = 0,1 (lấy g = 10 m/s2). Quãng đường vật rắn đi được 4 s là?

A. 6,21 m.

B. 6,42 m.

C. 6,56 m.

D. 6,72 m.

Hướng dẫn giải và đáp án trắc nghiệm Vật lý 10 chương 3

Câu 1 2 3 4 5 6 7
Đáp án D D B B C B C

Câu 1: D

Muốn vật rắn không chuyển động tịnh tiến thì hợp lực phải bằng 0.

Câu 3: B

Ba lực có giá đi qua trọng tâm của vật ⇒ vật chuyển động tịnh tiến.

Câu 5: C

Fms = μP = 240 N.

Hợp lực tác dụng lên thùng: F = (300 + 400) – 240 = 460 N.

Khối lượng thùng: m = P/g = 120 kg.

Gia tốc trong chuyển động tịnh tiến: a = F/m = 3,8 m/s2.

Câu 6: B

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button