Giáo Dục

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 7: Sự nở vì nhiệt của vật rắn


Vật lý lớp 10: Sự nở vì nhiệt của vật rắn

website.com xin mời các bạn học sinh và thầy cô tham khảo tài liệu: Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 7: Sự nở vì nhiệt của vật rắn, tài liệu kèm theo đáp án và lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn học sinh giải bài tập Vật lý 10 một cách hiệu quả. Mời các bạn học sinh và thầy cô tham khảo.

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 6: Nội năng và sự biến thiên nội năng

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 6: Các nguyên lí của nhiệt động lực học

Trắc nghiệm Vật lý 10: Ôn tập cuối chương 6

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 7: Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 7: Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 7: Sự nở vì nhiệt của vật rắn

Câu 1: Một vật rắn hình trụ có chiều dài ban đầu lo, hệ số nở dài α. Gọi Δt là độ tăng nhiệt độ của thanh, độ tăng chiều dài của vật được tính bằng công thức?

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 7

Câu 2: Một vật rắn hình trụ có hệ số nở dài α=11.10-6.K-1. Khi nhiệt độ của vật tăng từ 0oC đến 110oC độ nở dài tỉ đối của vật là?

A. 0,121%.

B. 0,211%.

C. 0,212%.

D. 0,221%.

Câu 3: Một vật rắn hình trụ có hệ số nở dài α=24.10-6.K-1. Ở nhiệt độ 20oC có chiều dài lo=20 m, tăng nhiệt độ của vật tới 70oC thì chiều dài của vật là?

A. 20,0336 m.

B. 24,020 m.

C. 20,024 m.

D. 24,0336 m.

Câu 4: Một thanh thép hình trụ có hệ số nở dài α=11.10-6.K-1, ban đầu có chiều dài 100 m. Để chiều dài của nó là 100,11 m thì độ tăng nhiệt độ bằng?

A. 170oC.

B. 125oC.

C. 150oC.

D. 100oC.

Câu 5: Một vật rắn hình trụ ban đầu có chiều dài 100m. Tăng nhiệt độ của vật thêm 50oC thì chiều dài của vật là 100,12 m. Hệ số nở dài cảu vật bằng?

A. 18.10-6.K-1.

B. 24.10-6.K-1.

C. 11.10-6.K-1.

D. 20.10-6.K-1.

Câu 6: Một quả cầu đồng chất có hệ số nở khối β=33.10-6.K-1. Ban đầu so thể tích VO = 100 cm3. Khi độ tăng nhiệt độ Δt=100oC thì thể tích của quả cầu tăng thêm?

A. 0,10 cm3.

B. 0,11 cm3.

C. 0,30 cm3.

D. 0,33 cm3.

Câu 7: Một quả cầu đồng chất có hệ số nở khối β=72.10-6.K-1. Ban đầu thẻ tích của quả cầu là VO, để thể tích của quả cầu tăng 0,36% thì độ tăng nhiệt độ của quả cầu bằng?

A. 50 K.

B. 100 K.

C. 75 K.

D. 125 K.

Câu 8: Khối lượng riêng của sắt ở 0oC là 7,8.103 kg/m3. Biết hệ số nở của khối sắt là 33.10-6.K-1. Ở nhiệt độ 160oC, khối lượng riêng của sắt là?

A. 7759 kg/m3.

B. 7900 kg/m3.

C. 7857 kg/m3.

D. 7599 kg/m3.

Câu 9: Một vật rắn hình khối lập phương đồng chất, đẳng hướng có hệ số nở dài α=24.10-6.K-1. Nếu tăng nhiệt độ của vật thêm 100oC thì độ tăng diện tích tỉ đối của mặt ngoài vật rắn là?

A. 0,36%.

B. 0,48%.

C. 0,40%.

D. 0,45%.

Hướng dẫn giải và đáp án trắc nghiệm Vật lý 10 chương 7

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đáp án B A C D B D A A B

Câu 2: A

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 7

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button