Giáo Dục

Trắc nghiệm Writing tiếng Anh lớp 10 Unit 3 Music


Kỹ năng viết tiếng Anh là một trong kỹ năng quan trọng không thể thiếu đối với các em học sinh lớp 10. Tài liệu trắc nghiệm tiếng Anh 10 mới luyện Writing Skills theo từng đơn vị bài học kèm đáp án do website.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập Writing gồm các dạng bài viết lại câu tiếng Anh khác nhau như: Sắp xếp các từ sau thành câu có nghĩa, Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi, Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh giúp các em học sinh cải thiện kỹ năng làm bài hiệu quả.

Tiếng Anh 10 Unit 3: Music

Nằm trong bộ đề trắc nghiệm tiếng Anh lớp 10 năm 2019 – 2020, đề luyện tập kỹ năng viết tiếng Anh Unit 3 có đáp án dưới đây tổng hợp những cấu trúc tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh kiểm tra kiến thức bản thân hiệu quả.

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question 1: The winner/ be/ chosen/ a celebrity panel/ and/ home viewers.

A. The winner be chosen by a celebrity panel and home viewers.

B. The winner are chosen a celebrity panel and home viewers.

C. The winner will be chosen by a celebrity panel and home viewers.

D. The winner will be chosen a celebrity panel and home viewers.

Question 2: Quan Ho/ singing/ be/ popular/ for/ about 8 centuries.

A. Quan Ho singing have been popular for about 8 centuries.

B. Quan Ho singing has been popular for about 8 centuries.

C. Quan Ho singing is popular for about 8 centuries.

D. Quan Ho singing will be popular for about 8 centuries.

Question 3: They/ talk/ about/ young/ pop star/ now.

A. They are talking about a young pop star now.

B. They talk about a young pop star now.

C. They have been talking about a young pop star now.

D. They will talk about a young pop star now.

Question 4: In 1778, he went/ London/ study/ Benjamin West/ for/ four years.

A. In 1778, he went to London to study for Benjamin West for four years.

B. In 1778, he went to London study for Benjamin West for four years.

C. In 1778, he went to London study with Benjamin West for four years.

D. In 1778, he went to London to study with Benjamin West for four years.

Question 5: At that time, his parents/ never/ allow/ him/ play the drum.

A. At that time, his parents never allowed him play the drum.

B. At that time, his parents never allowed him to play the drum.

C. At that time, his parents never allowed him to playing the drum.

D. At that time, his parents never allowed him playing the drum.

Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Question 6: He/ the/ place/ Idol/ won/ second/ contest/ in.

A. He won second place in the Idol contest.

B. He won the second place in Idol contest.

C. He won second in place the Idol contest.

D. He won place second in the Idol contest.

Question 7: The player/ of/ answer/ series/ general/ a knowledge/ will/ questions.

A. The player will answer a series questions of general knowledge.

B. The player will a series of answer general knowledge questions.

C. The player answer will a series of general knowledge questions.

D. The player will answer a series of general knowledge questions.

Question 8: with/ the/ increases/ amount/ number/ The/ of/ of/ with/ prize-money/ questions.

A. The amount of prize-money increases with the number questions of.

B. The prize-money of amount increases with the number of questions.

C. The amount of prize-money increases with the number of questions.

D. The amount of prize-money increases the with number of questions.

Question 9: room/ crowded/ was/ with/ The/ audiences.

A. The room was crowded with audiences.

B. The room was with crowded audiences.

C. The room crowded was with audiences.

D. The crowded room was with audiences.

Question 10: An/ ways/ actress’s/ unlike/ that/ life/ of/ is/ other/ in/ many/ women.

A. An actress’s life in many ways unlike is that of other women.

B. An actress’s that life is in many ways unlike of other women.

C. An actress’s life is in many that of ways unlike other women.

D. An actress’s life is in many ways unlike that of other women.

Rewrite sentences without changing the meaning

Question 11: How about booking tickets for the concert in advance?

A. Let’s booking tickets for the concert in advance.

B. Why not booking tickets for the concert in advance?

C. What about booking tickets for the concert in advance?

D. Shall we booking tickets for the concert in advance?

Question 12: Johnny is simply blind to his own shortcomings.

A. He doesn’t know his own shortcomings.

B. He has talents for many things.

C. He doesn’t have any shortcomings

D. He is a good guy.

Question 13: Van Cao is the musician who wrote “Tien Quan Ca”.

A. Van Cao didn’t compose “Tien Quan Ca”.

B. “Tien Quan Ca” is Van Cao’s favourite song.

C. “Tien Quan Ca” was written by Van Cao.

D. Van Cao is listening to “Tien Quan Ca”.

Question 14: We couldn’t reach the house because the road was flooded.

A. Because of the flooded road, we couldn’t reach the house.

B. If there had been a flood, we couldn’t reach the house.

C. The house have been flooded.

D. The flood prevents us from reaching the house.

Question 15: Beethoven’s music is so dedicating that many people love it.

A. Many people enjoy Beethoven’s dedicating music.

B. Beethoven’s music is too dedicating for many people to love.

C. No one like Beethoven’s music.

D. Beethoven’s music is not dedicating enough for many people.

Đáp án

1. C 2. B 3. A 4. D 5. B 6. A 7. D 8. C
9. A 10. D 11. C 12. A 13. C 14. A 15. A

Trên đây là Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 10 Unit 3 Writing part. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 10 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 10, Đề thi học kì 1 lớp 10, Đề thi học kì 2 lớp 10, Bài tập Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit trực tuyến,…. được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button