Giáo Dục

Trắc nghiệm Writing tiếng Anh lớp 10 Unit 6 Gender Equality


Tiếp nối bộ tài liệu bài tập Unit 6 lớp 10 theo từng chuyên đề tiếng Anh (Ngữ âm – Ngữ pháp – Kỹ năng đọc – Kỹ năng viết), bài tập Writing tiếng Anh Unit 6: Gender Equality có đáp án được biên tập bám sát chủ đề Bình đẳng giới giúp các em học sinh lớp 10 ôn tập những cấu trúc câu xuất hiện trong bài hiệu quả.

Trắc nghiệm Unit 6 lớp 10 Gender Equality có đáp án

Bài tập Unit 6 tiếng Anh 10 Gender Equality phần Writing có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 10 mới theo Unit do website.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn tập Unit 6 lớp 10 Gender Equality có đáp án được biên tập dưới nhiều hình thức trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau như: Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh, Sắp xếp những từ đã cho thành câu hoàn chỉnh, Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi. Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download tài liệu.

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question 1: I/ not/ think/ women’s/ natural roles/ be/ care-givers/ housewives.

A. I not think that women’s natural roles are care-givers and housewives.

B. I not think that women’s natural roles is care-givers and housewives.

C. I don’t think that women’s natural roles is care-givers and housewives.

D. I don’t think that women’s natural roles are care-givers and housewives.

Question 2: Women/ be/ hard-working/ than/ men/ although/ they/ be/ physically weaker.

A. Women are more hard-working than men although they are physically weaker.

B. Women are more hard-working than men because they are physically weaker.

C. Women are hard-working than men because they are physically weaker.

D. Women are hard-working than men although they are physically weaker.

Question 3: Men/ should/ share/ housework/ tasks/ wives.

A. Men should to share housework tasks with wives.

B. Men should share housework tasks to their wives.

C. Men should share housework tasks to wives.

D. Men should share housework tasks with their wives.

Question 4: Women/ usually/ get/ less/ pay/ men/ for/ do/ same job.

A. Women usually get less pay than men for do the same job.

B. Women usually get less pay than men for doing the same job.

C. Women usually get less pay than men for doing same job.

D. Women usually get less pay as men for doing the same job.

Question 5: We/ promote/ strategies/ prevent/ violence/ discrimination/ against/ girls, boys and women.

A. We promote strategies prevent violence and discrimination against girls, boys and women.

B. We promote strategies to prevent violence and discrimination against girls, boys and women.

C. We promote strategies to preventing violence and discrimination against girls, boys and women.

D. We promote strategies preventing violence and discrimination against girls, boys and women.

Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Question 1: I/ not/ married/ pursue/ think/ should/ a/ not/ career.

A. I think married women should not pursue a career.

B. I think not married women should pursue a career.

C. I think women married should not pursue a career.

D. I think a married women should not pursue career.

Question 2: adolescent/ UNICEF/ girls’ health/ helps/ and/ adolescent/ wellbeing/ countries/ advance.

A. UNICEF helps advance countries adolescent girls’ health and wellbeing.

B. UNICEF helps countries advance girls’ health and adolescent wellbeing.

C. UNICEF helps advance countries and adolescent girls’ health wellbeing.

D. UNICEF helps countries advance adolescent girls’ health and wellbeing.

Question 3: Girls/ of/ and/ women/ negative/ of/ suffer/ gender/ most/ norms/ the/ and/ impacts/ rigid/ roles.

A. Girls and women suffer the most of rigid impact of negative gender norms and roles.

B. Girls and most of women suffer the negative rigid impact of gender norms and roles.

C. Girls and women suffer most of the negative impact of rigid gender norms and roles.

D. Girls and women suffer most of the negative norms and roles impact of rigid gender.

Question 4: against/ may/ a/ Employers/ female/ employee/ not/ based/ discriminate/ on/ a/ pregnancy.

A. Employers may discriminate not against a female employee based on a pregnancy.

B. Employers may not discriminate against a based on female employee a pregnancy.

C. Employers may not discriminate against a female employee based on a pregnancy.

D. Employers not may discriminate against a female employee based on a pregnancy.

Question 5: Women/ to/ are/ be/ less/ receive/ and/ likely/ promoted/ than/ be men

A. Women are less likely than men to receive training and be promoted.

B. Women be less likely than men to receive training and are promoted.

C. Women are less likely than men receive to training and be promoted.

D. Women are less likely than men receive training and to be promoted.

Rewrite sentences without changing the meaning

Question 1: It’s boring and tiring to do housework.

A. Doing housework is boring and tiring.

B. It’s interesting doing housework.

C. Don’t do housework.

D. Boring and tiring is housework.

Question 2: We should promote female’s right to vote.

A. Female’s right to vote should be promoted.

B. Right female’s vote should promote.

C. Promoting female’s right to vote is important.

D. We won’t want females to vote.

Question 3: Women spend more time on unpaid domestic work in comparison with men.

A. Some women’s work is unpaid.

B. Women have to do more housework than men.

C. In comparison, men spend more time on unpaid domestic work.

D. Women should spend more time on unpaid domestic work

Question 4: It is necessary to have policies that were inclusive for women and vulnerable groups.

A. We don’t need to have policies that were inclusive for women and vulnerable groups.

B. Policies that were inclusive for women and vulnerable groups need to be passed.

C. Necessarily, having policies that were inclusive for women and vulnerable groups.

D. Women and vulnerable groups should be protected.

Question 5: Obesity may be considered a serious health problem.

A. We shouldn’t be obese.

B. Serious health problem is considered.

C. We think obesity is a serious health problem.

D. Being obese is good for health.

Rewrite the sentence using modal verbs in passive.

1. Parents should give children a lot of love.

Children ____________________________________

2. Each student must write an essay on gender equality.

An essay ____________________________________

3. You must wash your hands.

Your hands ____________________________________

4. He can speak four languages.

Four languages ____________________________________

5. You must keep dogs outside shops.

Dogs ____________________________________

6. The Vietnamese government will make more progress in gender equality.

More progress ____________________________________

7. Children should treat old men with respect.

Old men ____________________________________

8. They should give men and women equal pay for equal work.

Men and ____________________________________

9. My classmates used to call me John.

I ____________________________________

10. He can’t repair my bike.

My bike ____________________________________

Đáp án

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

1 – D; 2 – A; 3 – D; 4 – B; 5 – B;

Rearrange the sentences to make meaningful sentences

1 – A; 2 – D; 3 – C; 4 – C; 5 – B;

Rewrite sentences without changing the meaning

1 – A; 2 – A; 3 – B; 4 – B; 5 – C;

Rewrite the sentence using modal verbs in passive.

1 – Children should be given a lot of love by parents.

2 – An essay on gender equality must be written by each student.

3 – Your hands must be washed.

4 – Four languages can be spoken by him.

5 – Dogs must be kept outside shops.

6 – More progress will be made by the Vietnamese government in gender equality.

7 – Old men should be treated with respect by children.

8 – Men and women should be given equal pay for equal work.

9 – I used to be called John by my classmates.

10 – My bike can’t be repaired by him.

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 10 Unit 6 Gender Equality kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 10 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 10, Đề thi học kì 1 lớp 10, Đề thi học kì 2 lớp 10, Bài tập Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit trực tuyến,…. được cập nhật liên tục trên website.com.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập lớp 10 THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu đầy đủ các môn học mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button