Giáo Dục

Trắc nghiệm Writing tiếng Anh lớp 9 Unit 3 Teen Stress And Pressure


Tiếng Anh 9 Unit 3 Teen Stress And Pressure

Đề ôn tập tiếng Anh lớp 9 sách mới Unit 3 Writing có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 theo Unit do website.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh nhắc đến nhiều cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh quan trọng có trong Unit 3 giúp các em học sinh ghi nhớ bài học hiệu quả.

Question 1: Nam wanted to know what time ……………

A. does the movie begin

B. did the movie begin

C. the movie begins

D. the movie began

Question 2: I wondered …………… the right thing.

A. whether I was doing

B. if I am doing

C. was I doing

D. am I doing

Question 3: The scientist said the earth …………… the sun.

A. goes round

B. is going around

C. went around

D. was going around

Question 4: Peter said that if he …………… rich, he …………… a lot.

A. is – will travel

B. were – would travel

C. had been – would have travelled

D. was – will travel

Question 5: They said that they had been driving through the desert ……………

A. the previous day

B. yesterday

C. the last day

D. Sunday previously

Question 6: He asked the children …………… too much noise.

A. not to make

B. not making

C. don’t make

D. if they don’t make

Question 7: The man said that money …………… the passport to everything.

A. will be

B. is

C. was

D. can be

Question 8: The teacher said Columbus …………… America in 1942.

A. discovered

B. had discovered

C. was discovering

D. would discover

Question 9: John said he …………… her since they …………… school.

A. hasn’t met – left

B. hadn’t met – had left

C. hadn’t met – left

D. didn’t meet – has left

Question 10: The woman asked …………… get lunch at school.

A. can the children

B. whether the children could

C. if the children can

D. could the children

Question 11: Laura said that when she …………… to school, she saw an accident.

A. was walking

B. has walked

C. had been walking

D. has been walking

Question 12: He asked, “Why didn’t she take the final exam?” – He asked why …………… the final exam.

A. she took

B. did she take

C. she hadn’t taken

D. she had taken

Question 13: Ba said he …………… some good marks the semester before.

A. gets

B. got

C. had gotten

D. have got

Question 14: They told their parents that they …………… their best to do the test.

A. try

B. will try

C. are trying

D. would try

Question 15: I’ve been studying very hard for my final exams but I always feel ……..

A. happy

B. calm

C. worried

D. healthy

Đáp án

1. D 2. A 3. C 4. B 5. A 6. A 7. C 8. B
9. B 10. B 11. C 12. C 13. C 14. D 15. C

Trên đây là Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 9 chương trình mới Unit 3 Writing. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,… được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button