Giáo Dục

Trắc nghiệm Writing tiếng Anh lớp 9 Unit 4 Life In The Past


Tiếng Anh 9 Unit 4: Life In The Past

Đề ôn tập tiếng Anh lớp 9 chương trình mới Unit 4 kỹ năng Viết có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Trắc nghiệm tiếng Anh 9 mới theo từng Unit do website.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện tập tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh ôn tập kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Choose the best answer to complete these following sentences.

Dạng bài Chọn đáp án thích hợp điền vào chỗ trống liên quan đến nhiều cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh quan trọng được nhắc đến trong bài học Unit 4. Trong bài tập này, website.com nhắc lại những cấu trúc tiếng Anh cơ bản như: Cấu trúc với Used to, Cấu trúc sau Be used to,

Question 1: Astronauts …………… in their spaceship, but they frequently work outside now.

A. were used to stay

B. used to stay

C. were staying

D. had used to stay

Question 2: People …………… that the earth is round before.

A. were not used to believe

B. used to believing

C. would not use to believe

D. did not use to believe

Question 3: Tuberculosis …………… incurable before.

A. use to be thought

B. used to be thought

C. used to think

D. use to think

Question 4: Formerly babies …………… of whooping cough.

A. have died

B. used to die

C. would die

D. both B and C

Question 5: These city girls are used …………… in the field.

A. to work

B. used to lie

C. would like

D. to working

Đáp án

1. B 2. D 3. B 4. B 5. D

Choose the words or phrases that are not correct in standard English.

Dạng bài Tìm lỗi sau trong những câu dưới đây tổng hợp toàn bộ những cấu trúc tiếng Anh quan trọng xuất hiện trong tiếng Anh 9 sách mới Unit 4. Bài tập tiếng Anh nhắc đến những chuyên đề Ngữ pháp tiếng Anh quan trọng như: Thì Hiện tại hoàn thành; Phân biệt cách dùng Danh động từ (V-ing) hay Động từ nguyên thể có To hoặc không To (Bare Infinitive) sau một số cấu trúc câu tiếng Anh cơ bản như: Looking forward to; Câu đề nghị với Let; Câu gián tiếp với động từ tường thuật; …

Question 1: When he came, I watched a football match on TV.

A. When

B. came

C. watched

D. match on TV

Question 2: When Andrew saw the question, he were knowing the answer immediately.

A. When

B. saw

C. were knowing

D. immediately

Question 3: Mai has stayed on her uncle’s farm for last week.

A. has stayed

B. on

C. uncle’s

D. for

Question 4: I’m looking forward to hear from you .

A. I’m

B. forward

C. hear

D. from

Question 5: They asked me don’t talk during the discussion.

A. They

B. asked

C. don’t

D. the discussion

Question 6: Would you mind if I ask you a private question?

A. mind

B. ask

C. private

D. question

Question 7: They happily looked at their children to play in the yard.

A. happily looked

B. children

C. to play

D. the yard

Question 8: This is the first time I visited a famous place in Hanoi.

A. This is

B. time

C. visited

D. in Hanoi

Question 9: Our teacher told to us to spend more time at home practicing our pronunciation.

A. told to

B. to spend

C. at home

D. practicing

Question 10: You shouldn’t let your children playing with matches.

A. shouldn’t

B. your

C. playing

D. with

Đáp án

1. C 2. C 3. D 4. C 5. C 6. B 7. C 8. C 9. A 10. C

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 9 mới Unit 4 Writing part kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,… được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button