Giáo Dục

Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 5 Inventions


Tiếng Anh Unit 5 lớp 10: Inventions

Nằm trong bộ tài liệu Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit, tài liệu Từ vựng Tiếng Anh 10 chương trình mới Unit 5: Inventions gồm toàn bộ từ mới Tiếng Anh quan trọng, phiên âm và định nghĩa chính xác. Mời Thầy cô, Quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download để thuận tiện cho việc học tập và giảng dạy.

Một số tài liệu học tốt Tiếng Anh 10 khác:

Bài tập Tiếng Anh lớp 10 Chương trình mới Unit 5: INVENTIONS

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 Tiếng Anh lớp 10 Chương trình mới Lần 1

VOCABULARY

bulky /ˈbʌlki/ (a): to lớn, kềnh càng

collapse /kəˈlæps/ (v): xếp lại, cụp lại

earbuds /ˈɪəbʌdz/(n): tai nghe

economical /ˌiːkəˈnɒmɪkl/ (a): tiết kiệm, không lãng phí

fabric /ˈfæbrɪk/ (n): vải, chất liệu vải

generous /ˈdʒenərəs/ (a): rộng rãi, hào phóng

headphones /ˈhedfəʊnz/ (n): tai nghe qua đầu

imitate /ˈɪmɪteɪt/ (v): bắt chước, mô phỏng theo

inspiration /ˌɪnspəˈreɪʃn/ (n): nguồn cảm hứng

invention /ɪnˈvenʃn/ (n): sự phát minh, vật phát minh

laptop /ˈlæptɒp/ (n): máy tính xách tay

patent /ˈpætnt/ (n,v): bằng sáng chế; được cấp bằng sáng chế

portable /ˈpɔːtəbl/ (a): dễ dàng mang, xách theo

principle /ˈprɪnsəpl/ (n): nguyên tắc, yếu tố cơ bản

submarine /ˌsʌbməˈriːn/ (n): tàu ngầm

velcro /ˈvelkrəʊ/ (n): một loại khóa dán

Trên đây là toàn bộ Từ vựng Tiếng Anh quan trọng có trong Unit 5 Inventions Tiếng Anh lớp 10 chương trình mới. Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu Ôn tập Ngữ pháp Tiếng AnhTừ vựng Tiếng Anh lớp 10 tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit năm học 2018 – 2019. Chúc các em học sinh ôn tập hiệu quả!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button