Giáo Dục

Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 8 New Ways To Learn


Tiếng Anh lớp 10 Unit 8: New Ways To Learn

Nằm trong tập tài liệu Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit, tài liệu Từ vựng Tiếng Anh Unit 8 New Ways To Learn gồm toàn bộ Từ vựng Tiếng Anh quan trọng, phiên âm chuẩn xác và định nghĩa Tiếng Việt dễ hiểu là tài liệu học Từ vựng Tiếng Anh hiệu quả dành cho học sinh lớp 10. Mời Thầy cô, Quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo!

Một số tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 10 khác:

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 10 chương trình mới Unit 8: New Ways To Learn

Đề kiểm tra 45 phút số 1 học kì 1 môn tiếng Anh lớp 10

VOCABULARY

1. access /ˈækses/ (v): truy cập

2. application /ˌæplɪˈkeɪʃn/ (n): ứng dụng

3. concentrate /ˈkɒnsntreɪt/ (v): tập trung

4. device /dɪˈvaɪs/ (n): thiết bị

5. digital /ˈdɪdʒɪtl/ (adj): kỹ thuật số

6. disadvantage /ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒ/ (n): nhược/ khuyết điểm

7. educate /ˈedʒukeɪt/ (v): giáo dục

+ education /ˌedʒuˈkeɪʃn/ (n): nền giáo dục

+ educational /ˌedʒuˈkeɪʃənl/ (adj): có tính/ thuộc giáo dục

8. fingertip /ˈfɪŋɡətɪp/ (n): đầu ngón tay

9. identify /aɪˈdentɪfaɪ/ (v): nhận dạng

10. improve /ɪmˈpruːv/ (v): cải thiện/ tiến

11. instruction /ɪnˈstrʌkʃn/ (n): hướng/ chỉ dẫn

12. native /ˈneɪtɪv/ (adj): bản ngữ

13. portable /ˈpɔːtəbl/ (adj): xách tay

14. software /ˈsɒftweə(r)/ (n): phần mềm

15. syllable /ˈsɪləbl/ (n): âm tiết

16. technology /tekˈnɒlədʒi/ (n): công nghệ

17. touch screen /tʌtʃskriːn/ (n.phr): màn hình cảm ứng

18. voice recognition /vɔɪsˌrekəɡˈnɪʃn/ (n.phr): nhận dạng giọng nói

Trên đây là toàn bộ Từ vựng Tiếng Anh quan trọng có trong Unit 8 Tiếng Anh 10 sách mới. Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu Ôn tập Ngữ pháp Tiếng AnhTừ vựng Tiếng Anh lớp 10 tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit năm học 2018 – 2019. Chúc các em học sinh ôn tập hiệu quả!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button