Giáo Dục

Từ vựng Unit 1 lớp 10: A day in The Life of … hệ 7 năm


website.com đã sưu tầm và tổng hợp các từ vựng tiếng Anh 10 Unit 1 A day in the life of … trong Từ vựng tiếng Anh lớp 10 Unit 1. Từ vựng tiếng Anh Unit 1 lớp 10 A day in the life of… này sẽ giúp các em học sinh nắm vững tổng hợp những từ mới tiếng Anh quan trọng xuất hiện trong Unit 1 kèm theo phân loại, phiên âm và định nghĩa dễ hiểu. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh 10 trong chương trình giáo dục hệ 7 năm.

Tham khảo Hướng dẫn học tiếng Anh lớp 10 Unit 1 tại: 

Soạn Unit 1 lớp 10 A Day in the life of … hệ 7 năm

* Xem thêm Ngữ pháp tiếng Anh Unit 1 lớp 10 tại: Ngữ pháp tiếng Anh lớp 10 Unit 1 A day in the life of …

A. Reading trang 12 – 14 SGK Tiếng Anh 10 hệ 7 năm

Từ mới Phân loại/ Phiên âm Định nghĩa
1. alarm (n) /əˈlɑːm/ đồng hồ báo thức
2. bank (n) /bæŋk/ bờ (sông, ruộng)
3. boil (v) /bɔɪl/ đun sôi
4. breakfast (n) /ˈbrekfəst/ bữa ăn sáng
5. buffalo (n) /ˈbʌfələʊ/ con trâu
6. chat (v) /tʃæt/ trò chuyện
7. content (v)  /ˈkɒntent/ làm vừa lòng
8. contented (adj) /ˈkɒntentid/ hài lòng; mãn nguyện
9. crop (n) /krɒp/ mùa vụ
10. disappointed (adj) /ˌdɪsəˈpɔɪntɪd/ thất vọng
11. fellow (n) /ˈfeləʊ/ bạn
12. go off (v) /ɡəʊ ɒf/ (đồng hồ; chuông) reo
13. harrow (v) /ˈhærəʊ/ bừa (ruộng)
14. harrow (n) /ˈhærəʊ/ cái bừa
15. lead (v) /liːd/ dẫn; dắt
16. lunch (n) /lʌntʃ/ bữa ăn trưa
17. neighbour (n) /ˈneɪbə(r)/ hàng xóm
18. occupation (n) /ˌɒkjuˈpeɪʃn/ công việc; nghề nghiệp
19. peasant (n) ˈpeznt/ nông dân
20. plan (n) /plæn/ kế hoạch
21. plot (n) /plɒt/ mảnh đất; miếng đất
22. plough (v) /plaʊ/ cày
23. plough (n) /plaʊ/ cái cày
24. pump (v) /pʌmp/ bơm (nước, dầu,…)
25. ready (adj) /ˈredi/ sẵn sàng
26. satisfied (adj) /ˈsætɪsfaɪd/ cảm thấy hài lòng
27. take a rest (v) /teɪk ə rest/ nghỉ ngơi
28. tobacco (n) /təˈbækəʊ/ thuốc lào
29. transplant (v) /trænsˈplɑːnt/ cấy; trồng
30. work (v)/ (n) /wɜːk/ làm việc/ công việc

B. Speaking trang 14 15 SGK tiếng Anh 10 hệ 7 năm

Từ mới Phân loại/ Phiên âm Định nghĩa
1. biology (n) /baɪˈɒlədʒi/ sinh học
2. chemistry (n) /ˈkemɪstri/ hóa học
3. civic education (n) /ˈsɪvɪk edʒuˈkeɪʃn/ Giáo dục công dân
4. class meeting (n) /klɑːs ˈmiːtɪŋ/ sinh hoạt lớp
5. daily (adj) /adv /ˈdeɪli/ hàng ngày
6. geography (n) /dʒiˈɒɡrəfi/ địa lý
7. history (n) /ˈhɪstri/ lịch sử
8. information technology (n) /ˌɪnfəˈmeɪʃn tekˈnɒlədʒi/ công nghệ
9. literature (n) /ˈlɪtrətʃə(r)/ ngữ văn
10. maths (n) /mæθs/ toán học
11. physical education (n) /ˈfɪzɪkl edʒuˈkeɪʃn/ thể dục
12. physics (n) /ˈfɪzɪks/ vật lý
13. routine (n) /ruːˈtiːn/ công việc thường làm hàng ngày
14. tenth-grade student (n) /tenθ – ɡreɪd ˈstjuːdnt/ Học sinh lớp 10
15. timetable (n) /ˈtaɪmteɪbl/ thời khóa biểu

C. Listening trang 16 17 SGK tiếng Anh 10 hệ 7 năm

Từ mới Phân loại/ Phiên âm Định nghĩa
1. cyclo (n) /ˈsaɪkləʊ/ xe xích lô
2. district (n) /ˈdɪstrɪkt/ quận
3. drop (v) /drɒp/ để (ai) xuống xe
4. food stall (n) /fuːd stɔːl/ quầy thực phẩm
5. immediately (adv) /ɪˈmiːdiətli/ ngay lập tức
6. park (v) /pɑːk/ đậu xe
7. passenger (n) /ˈpæsɪndʒə(r)/ hành khách
8. pedal (v)/ (n)  /ˈpedl/ đạp xe đạp/ bàn đạp
9. purchase (n) /ˈpɜːtʃəs/ vật/hàng hóa mua được

D. Writing trang 17 18 SGK tiếng Anh 10 hệ 7 năm

Từ mới Phân loại/ Phiên âm Phiên âm
1. choke (v) /tʃəʊk/ nghẹt thở (khói)
2. cough (v) /kɒf/ ho
3. dip (v) /dɪp/ lao xuống
4. discotheque (n) /ˈdɪskətek/ vũ trường
5.  fire exit (n) /ˈfaɪə(r) ˈeksɪt/ lối thoát hiểm
6. gain height (v) /ɡeɪn haɪt/ tăng độ cao
7. in danger (n) /ɪn ˈdeɪndʒə(r)/ trong tình trạng nguy hiểm
8. land safely (v) /lænd ˈseɪfli/ hạ cánh an toàn
9. overjoyed (adj) /ˌəʊvəˈdʒɔɪd/ vui mừng khôn xiết
10. panic (n) (U) /ˈpænɪk sự hoảng loạn; sự hốt hoảng
11. scream in panic (v) /skriːm ɪn ˈpænɪk/ la, hét trong hốt hoảng
12. relieved (adj) /rɪˈliːvd/ bớt căng thẳng
13. seaside (n) /ˈsiːsaɪd/ bờ biển
14. seat belt (n) (C) /ˈsiːt belt/ đai an toàn; dây an toàn
15. serve (v) /sɜːv/ phục vụ
16. shake/ shook/ shaken (v) /ʃeɪk/ /ʃʊk/ /ˈʃeɪkən/ rung, lắc, giật
17. suddenly (adv) /ˈsʌdənli/ đột nhiên
18. take off (v) /teɪk ɒf/ (máy bay) cất cánh

E. Language Focus trang 19 – 21 SGK tiếng Anh 10 hệ 7 năm

Từ mới Phân loại/ Phiên âm Định nghĩa
1. as soon as /əz suːn əz/ ngay khi
2. bean (n) /biːn/ hạt đậu
3. camp fire (n) /kæmp ˈfaɪə(r)/ lửa trại
4. creep into (v) /kriːp ˈɪntə/ bò vào
5. flow (v) /fləʊ/ (nước) chảy
6. give up (v) /ɡɪv ʌp/ từ bỏ
7.  instead of (prep) thay vì
8. leap out of (v) /liːp aʊt əv/ nhảy ra khỏi
9. pea (n) /piː/ hạt đậu Hà Lan
10. put out (v) /pʊt aʊt/ dập tắt
11. put up (v) /pʊt ʌp/ dựng lên
12. realise (v) /ˈriːəlaɪz/ nhận ra
13. stream (n) /striːm/ dòng suối
14. tent (n) /tent/ cái lều
15. waste of time (n) /weɪst əv taɪm/ sự lãng phí thời gian
16. wind (its way) (v) /wɪnd/ lượn, uốn (dòng chảy)

Xem thêm bài tập luyện tập từ vựng:

Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 10: A day in the life of hệ 7 năm 

Ngoài Hướng dẫn giải bài tập SGK + SBT tiếng Anh lớp 10, website còn muốn cung cấp cho quý thầy cô giáo thêm nhiều tài liệu giảng dạy, các em học sinh có thêm nhiều tài liệu để ôn tập khác nhau. Nếu bạn muốn tham khảo lời giải bài tập tiếng Anh 10 Unit 1, mời xem các bài viết:

  1. Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 10 Unit 1: Reading – Writing
  2. Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 10 Unit 1: Listening – Speaking
  3. Bài tập tiếng Anh lớp 10 Unit 1: A Day in The Life of..
  4. Bài tập tiếng Anh lớp 10 Unit 1 Số 1
  5. Bài tập tiếng Anh lớp 10 Unit 1 Số 2

Trên đây là toàn bộ Từ vựng Tiếng Anh quan trọng có trong Unit 1 chương trình cũ Tiếng Anh lớp 10. Nếu bạn đọc đang theo học hay giảng dạy môn học Tiếng Anh lớp 10 chương trình mới, website xin gửi đến bạn đọc tài liệu Từ vựng Tiếng Anh Unit 1 Tiếng Anh 10 sách mới tại đây: Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 1 Family Life.

Bên cạnh đó, mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 10 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 10, Đề thi học kì 1 lớp 10, Đề thi học kì 2 lớp 10, Bài tập Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit trực tuyến,….được cập nhật liên tục trên website.com.

Để chuẩn bị tốt cho năm học 2020 – 2021 sắp tới, mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu học tập lớp 10 để tham khảo thêm nhiều tài liệu các môn học khác nhau.

* Tham khảo thêm Bài tiếp theo tiếng Anh lớp 10 Unit 2:

Từ vựng Unit 2 lớp 10 School Talks hệ 7 năm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button