Biểu Mẫu

Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK- CT là biểu mẫu về thuế được ban hành kèm Thông tư 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về đăng ký thuế. Mời các bạn tham khảo.

  • Biểu mẫu sổ chi tiết doanh thu
  • Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản
  • Mẫu số 01-TSCĐ: Biên bản giao nhận tài sản cố định

1. Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mới nhất theo thông tư 105

Mẫu số: 25/ĐK-TCT

Bạn đang xem: Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

(Ban hành kèm theo Thông số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ

____________

Số: ………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

…., ngày… tháng … năm …

THÔNG BÁO

Đề nghị khôi phục mã số thuế

____________

1. Tên người nộp thuế (ghi theo tên NNT đã đăng ký thuế hoặc đăng ký doanh nghiệp): ………

2. Mã số thuế:

3. Địa chỉ trụ sở (ghi theo địa chỉ trụ sở của tổ chức đã đăng ký thuế hoặc của doanh nghiệp, hợp tác xã đã đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã):

4. Địa chỉ kinh doanh (ghi địa chỉ kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã đăng ký thuế):…………………………………………………….

5. Lý do đề nghị khôi phục mã số thuế:

6. Hồ sơ đính kèm:

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của thông báo này./.

Nơi nhận:

CQT quản lý;

Lưu: VT

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Ghi chú:

Người nộp thuế là tổ chức không phải đóng dấu khi đăng ký thuế và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải đóng dấu vào văn bản này.

2. Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế theo thông tư 95

Mẫu số: 25/ĐK – TCT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC
ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ
————————-
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————
Số: …………………. ….., ngày …… tháng …….. năm …….

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ KHÔI PHỤC MÃ SỐ THUẾ

Kính gửi:…………………………………………..

Tên người nộp thuế (ghi theo đăng ký thuế): ……………………………………………………

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính (ghi theo đăng ký thuế): ……………………………………………………

Địa chỉ kinh doanh (nếu có): ………………………………………………………………………..

Lý do đề nghị khôi phục mã số thuế: ……………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Hồ sơ đính kèm: ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của thông báo này./.

Ghi chú:
Hộ, cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh không cần đóng dấu.
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

  • Mẫu số 01/ĐK-TĐT: Tờ khai đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử
  • Mẫu số 01-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức
  • Tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế TNCN – Mẫu số 05-ĐK-TCT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button